DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

KH thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thứ năm - 01/10/2020 22:14
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG

 
 
 

Số:   /KH-THCSDH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Diễn Hoàng, ngày    tháng 10 năm 2020
   
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
năm học 2020-2021

 
 
 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Chỉ thị số 16/TT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
          Căn cứ chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.
          Căn cứ công văn số 2384/BGDĐT-GDTrH ngày 01/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
          Căn cứ công văn số 1319/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
           Căn cứ Công văn số 570 ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
Căn cứ Công văn số 671 /PGD&ĐT DC ngày 03/9/2020  của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS;
Thực hiện Công văn số 1769/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2020-2021
         Căn cứ Công văn số  1720/SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;
Thực hiện Công văn số : 839/PGD&ĐT-THCS ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2020-2021
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Rà soát các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với bậc THCS.
Nâng cao nhận thức của CBGV, NV, phụ huynh học sinh và học sinh nhằm tạo sự thống nhất và thống nhất trong cách tiếp cận, tổ chức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, tăng cường hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS.
CBGV, NV và học sinh bước đầu tiếp cận với nội dung chương trình mới theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong nề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhận quốc tế”.
Xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và tài chính để tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ giáo dục và đào tạo, Trường THCS Diễn Hoàng  thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, Phòng GD&ĐT Diễn Châu về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương và nhà trường.
Nhà trường chỉ đạo, nghiêm túc chuẩn bị mọi điều kiện thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
2. Yêu cầu
Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT phù hợp với thực tế địa phương, nhà trường.
Chỉ đạo tốt công tác triển khai đồng bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp có trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông.
Triển khai, nghiên cứu định hướng dạy học phát triển năng lực học sinh bậc THCS.
Tổ chuyên môn vận dụng thiết kế bài học, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo sinh hoạt chuyên đề từng môn học.
Có các kế hoạch hoạt động trải nghiệm cụ thể.
II. Thuận lợi, khó khăn
1. Thuận lợi
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, Đảng uỷ chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong từng năm học.
Trình độ của đội ngũ giáo viên đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, được phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn đào tạo.
Trường có đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học và các thiết bị thí nghiệm đảm bảo đáp ứng tốt cho yêu cầu dạy - học.
Trình độ nhận thức của học sinh tương đối đồng đều, ý thức thực hiện nội quy, nề nếp tốt.
Phụ huynh học sinh phần lớn quan tâm đến các hoạt động của nhà trường, tạo mọi điều kiện tốt cho con em học tập và rèn luyện.
 2. Khó khăn
Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, chưa có nhận thức đúng đắn về công tác giáo dục. Còn một số học sinh chưa chăm học, chưa tích cực rèn luyện.
Nhiều thiết bị dạy học chuyên dụng cấp phát đã lâu nên hư hỏng phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng bài dạy của giáo viên. Kinh phí dành cho hoạt động chuyên môn còn hạn chế.
Diện tích nhà trường rộng song chưa có học đa chức năng. Diện tích các phòng học chưa đúng quy định theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy định về CSVC  trường học
III. NỘI DUNG
1. Nội dung
Triển khai đầy đủ nội dung thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Chương trình giáo dục tổng thể, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục cấp THCS (Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.
2. Lộ trình thực hiện
- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6
- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7
- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8
- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
Tổ chức truyền thông theo nội dung Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông mới.  Công văn số 1769/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2020-2021; Công văn số  1720/SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn số : 839/PGD&ĐT-THCS ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông trước và trong năm học 2020-2021.
Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; biểu dương kịp thời và nhân rộng các tập thể, cá nhân triển khai, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin về các hoạt động triển khai Chương trinh GDPT của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu. Tăng cường giới thiệu, viết bài trên các báo, đài về những tấm gương người tôt, việc tôt, tập thể, cá nhân điển hình về đổi mới, sáng tạo, có thành tích cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Chương trình GDPT.
1.2. Về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
 Căn cứ vào hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của từng cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, tổ chức rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, môn học để đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng đủ điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình.
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực của mỗi môn học ở từng cấp học cử đi bồi dưỡng, làm nòng cốt trong việc bồi dưỡng đại trà cho giáo viên toàn tỉnh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên nhân viên đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn trình độ đào tạo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019. Đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng, trước khi giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tạo điều kiện để giáo viên không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới được bồi dưỡng, đào tạo lại; bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý tại các cơ sở giáo dục và thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế đối với những giáo viên không đảm bảo năng lực.
Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, hoạt động giáo dục, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sẳp xếp, bổ trí sử dụng bổ sung đội ngũ giáo viên theo đúng lộ trình thực hiện Chương trinh GDPT trên địa xã nhà.
1.3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có của các cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông và các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị cấp trên đầu tư xây dựng phòng học bộ môn và  sửa chữa, nâng cấp phòng học xuống cấp.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công khai và minh bạch để huy động các nguồn lực hợp pháp tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
1.4. Về tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới
 Nội dung giáo dục địa phương cần đảm bảo những kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh.... Trên cơ sở chương trình, nội dung giáo dục địa phương, phối hợp với các đơn vị xuất bản xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường phổ thông trên toàn tỉnh, đảm bảo theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
1.5. Bố trí kinh phí thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
 Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; bố trí ngân sách chi thường xuyên, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2018.
1.6. Kiểm tra, giám sát
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo từng quý, từng năm; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
2. Giải pháp
Tổ chức hội thảo về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của CBGV, NV, Học sinh, nhân dân trong triển khai kế hoạch.
Tăng cường viết bài giới thiệu trên trang web nhà trường về những tấm gương điển hình về đổi mới sáng tạo; những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Xây dựng kế hoạch trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
Tích cực sử dụng trang truonghocketnoi.edu.vn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
Truyền thông theo nội dung Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông mới. Công văn số 1769/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2020-2021; Công văn số  1720/SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn số : 839/PGD&ĐT-THCS ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh, UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình Giáo dục phổ thông đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh nhà trường; tổ chức kịp thời cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung chương trình Giáo dục phổ thông.
Thực hiện tốt công tác đánh giá và đề xuất kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông;
 Sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung, tự làm thiết bị dạy học để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông.
Tham mưu với chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông với cha mẹ học sinh và xã hội về chương trình Giáo dục phổ thông.
Kịp thời phát hiện những khó khăn và có các biện pháp xử lý hiệu quả khi phát sinh; tổng hợp ý kiến các tổ/ nhóm chuyên môn và báo cáo Phòng Giáo dục và đào tạo trong quá trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông.
 Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn:                                                 
+ Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình GDPT của tổ/nhóm chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường; dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề ra những giải pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện Chương trình GDPT.
+ Thường xuyên giám sát, hỗ trợ công việc của các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhà trường các biện pháp xử lý. Tổng hợp ý kiến và báo cáo các lãnh đạo nhà trường trong quá trình thực hiện Chương trình GDPT.
- Chỉ đạo đội ngũ cán bộ quản lý, giao viên, nhân viên
+ Chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân để thực hiện Chương trình GDPT theo kế hoạch của tổ/nhóm chuyên môn và của nhà trường.
+ Tham gia tập huấn đầy đủ và có chất lượng các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn do trường và các cấp quản lý tổ chức; chủ động trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện Chương trình GDPT.
+  Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phát hiện những thuận lợi, khó khăn và kịp thời đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn.
+ Tích cực tự làm thiết bị dạy học và xây dựng học liệu điện tử của môn học, hoạt động giáo dục theo phân công của tổ/nhóm chuyên môn trong thực hiện Chương trình GDPT.
+ Tích cực truyền thông tới cha mẹ học sinh và xã hội về Chương trình GDPT.
2. Tổ chuyên môn
Xây dựng chuyên đề thực hiện vận dụng tiếp cận định hướng dạy học phát triển năng lực học sinh theo từng môn học.
Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của CBGV, NV, Học sinh, nhân dân trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tham mưu với BGH về đề xuất phương tiện dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.
3. Giáo viên
Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền về Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.
Đồng thuận, giúp đỡ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.
Tổ tư vấn, tuyên truyền xây dựng kế hoạch phù hợp, có hiệu quả.
Xây dựng kế hoạch trải nghiệm cụ thể trong từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện của nhà trường.
Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông  2018 năm học 2020 -2021 của trường THCS Diễn Hoàng. Nhà trường triển khai tới các tổ chuyên môn, các bộ phận để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BGH nhà trường để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết.
 
    Nơi nhận:
 - Website trường;
- Các tổ CM;
 - Lưu VT.
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Xuân Thắng
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 31

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4042

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 476957