DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Báo cáo niêm yết công khai kế hoạch thu chi năm học 2020-2021

Thứ sáu - 28/08/2020 09:09
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai Kế hoạch thu chi năm học 2020 – 2021
 
Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/8/2020, tại trường THCS Diễn Hoàng, Trường THCS Diễn Hoàng đã tiến hành niêm yết công khai Kế hoạch thu chi năm học 2020 - 2021
I. Thành phần thực hiện niêm yết công khai gồm:
Đại diện BGH ; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Ban thanh tra nhân dân; giáo viên, nhân viên nhà trường.
          1 - Đ/c: Quế Thanh Hải                - Hiệu trưởng
            2 - Đ/c: Phạm Xuân Tháng     - Phó hiệu trưởng
3 - Đ/c: Vũ Đức Minh                   - Trưởng ban TTND
5 - Đ/c: Lê Viết Trọng                   - Chủ tịch công đoàn.
6 - Đ/c: Trần Thị Quỳnh                 - Thư ký hội đồng
7. - Đ/c: Hoàng Thị Lê Na             - Tổ trưởng tổ KHTN
8. - Đ/c: Phan Thị Tú                      - Tổ trưởng tổ KHXH
9 - Ông: Hồ Thanh Lam                        - Đại diện cha mẹ, học sinh
10 - Đ/c: Lê Văn Phúc                          - Kế toán
II. Nội dung:
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Căn cứ công văn số 1284/PGD&ĐT –THCS  ngày 28/10/2019 về việc đôn đốc xây dựng chương trình, kế hoạch năm học 2020 - 2021và chiến lược phát triển nhà trường.
Trường THCS Diễn Hoàng đã tiến hành niêm yết công khai với nội dung cụ thể như sau:
Công văn số 1620/SGDĐT-KHTC ngày 19/8/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1. Nội dung công khai
- Kế hoạch thu chi năm học 2020 - 2021
(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)
            2. Thời gian công khai, tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị
            - Thời gian công khai kề từ ngày 28/8/2020 đến ngày 12/9/2020
            - Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị: Ban giám hiệu Trường THCS Diễn Hoàng hoặc trên hộp thư điện tử nhà trường: thcsdienhoang.dc@nghean.edu
            3. Địa điểm công khai
             Văn phòng nhà trường và Bảng tin nhà trường
             Việc công khai được lập thành biên bản vào hồi 07h30p, ngày 28/8/2020
Sau khi đã niêm yết danh sách tại các địa điểm trên. Biên bản được lập thành 2 bản, lưu tại trường THCS Diễn Hạnh  01 bản, ban đại diện CMHS 01 bản ./.
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                         
                                                                                 
 
                
                                                                                    Quế Thanh Hải
 
   PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                                       
 
THÔNG BÁO
Dự kiến kế hoạch thu chi tài chính
của Trường THCS Diễn Hoàng, năm học 2020 - 2021
Đặc điểm tình hình:
Tổng số giáo viên, CBCNV : 24
Tổng số học sinh : 356                                                                  Đơn vị tính:  đồng
TT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
A PHẦN THU    
I Ngân sách cấp    
1 Ngân sách chi thường xuyên 3.750.000.000  
II Phần thu từ học sinh   Căn cứ thu
1 Học phí (60.000đ/e/thang)x 9 tháng = 540.000 đ 205.000.000 Theo QĐ số 89 của UBND tỉnh ngày 29/12/2016, Công văn số 1620/SGDĐT-KHTC ngày 19/8/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi năm học 2020-2021
2  
Ủng hộ tài trợ  CSVC trường lớp của CMHS
Dự kiến thu được khoảng 150.000.000 đồng Theo các văn bản chỉ đạo cấp trên. Được sự thống nhất về chủ trương tại cuộc họp của BTV Đảng ủy, các ban ngành địa phương, Ban đại diện CMHS với nhà trường
3 Gửi xe đạp12.000đ/tháng/HS (108.000/NH)
 
32.000.000 đ Theo Quyết định số 80/2016/QĐ.UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An
4 Quỹ Hội CMHS (Trích từ các lớp số tiền vận động được khoảng 70.000đ/HS/năm học)
 
25.000.000 đ TT55/2011/TT-BGDĐT,vân động hỗ trợ
5 Học thêm 245.000.000 đ Theo TT số 17/2012 ngày 16/5/2012 của BGD,QĐ số 01/2013 ngày 11/1/2013 của UBND tỉnh NA
 
6
 
Thu tiền BHYT học sinh (563.500/em/12 tháng)
 
195.000.000
Hướng dẫn liên ngành số 1606/HDLN-BHXH-GDDT-GĐ của BHXH-SGD-Tỉnh đoàn Nghệ An  ngày 21/8/2020

 
TT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
B PHẦN CHI    
1 Ngân sách cấp 3.750.000.000 Từ quý 3/2020 đến quý 2/2021
1 Chi lương, phụ cấp và cac khoản đóng góp 3.500.000.000  
2 VPP, vật tư, dụng cụ văn phòng 16.000.000  
3 Chi phí nghiệp vụ CM, SCTS phục vụ CM 45.400.000  
4 Chi mua săm tài sản 14.000.000  
4 Sửa chữa TSCĐ 10.000.000  
5 Chi khen thưởng 15.000.000  
6 Chi công tác phí 26.000.000  
7 Chi công bảo vệ,y tế 48.000.000  
8 Chi tiền điện,nước 16.500.000  
9 Chi báo chi, in ternet… 4.000.000  
10 Chi khai giảng, 20/11,  tổng kết 16.000.000  
11 Chi tiếp khách thanh tra , kiểm tra 15.000.000  
12 Chi các khoản khác 24.100.000  
2 Học phí 205.000.000  
  -Chi 40% trả lương 75.000.000  
  -Tăng cường CSVC,vật tư, thiết bị.. 25.000.000  
  -Chi các HĐ chuyên môn 80.000.000  
  -Chi khác 25.000.000  
3 Ủng hộ tài trợ  CSVC trường lớp của CMHS 150.000.000  
1 Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng 70.000.000  
2 Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng.  40.000.000  
3 Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học. 40.000.000  
4 Gửi xe đạp 32.000.000  
- Trả tiền công canh giữ 9.000.000  
- Chi sữa chữa nhà xe, tăng cường CSVC 23.000.000  
5 Quỹ Hội CMHS 25.000.000  
- Văn phòng phẩm phục vụ công tác Hội 720.000  
- Khen thưởng học sinh, khuyến học 8.400.000  
- Hỗ trợ hoạt động phong trào 3.600.000  
- Hoạt động Hội, hỗ trợ quản lý HS 4.800.000  
- Chi nước uống Hội nghị, hội họp BCHHPH 1.920.000  
- Chi thăm hỏi 3.600.000  
- Chi khác 1.960.000  
6 Học thêm 245.000.000  
         
 
TT Nội dung chi ĐM công LĐ Ngày công Thành tiền
1 Chi thù lao người dạy 330.000đ 720 buổi 175.000.000
2 Chi QL DT-HT 330.000đ 97 buổi 29.000.000
3 Chi phục vụ   Chi thực tế 15.000.000
4 Chi điện nước tăng thêm khi DT-HT    
Chi thực tế
 
20.000.000
5 Chi bổ sung, sửa chữa csvc phục vụ DT-HT
6 Chi tài liệu, ấn phẩm, phô tô, thanh tra, kiểm tra...   Chi thực tế 6.000.000
Tổng 245.000.000
                                                                        Diễn Hoàng, ngày   28   tháng 8 năm 2020
                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                             Quế Thanh Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
Số:       /BB-CK-THCSDH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
                    Diễn Hoàng, ngày  28  tháng 8 năm 2020
BIÊN BẢN
NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾ HOẠCH THU CHI  
NĂM HỌC 2020- 2021
         
          Căn cứ thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày  28/12/2017 về việc ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục.
          Căn cứ nghị định số 69/2017NĐCP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của thủ tướng chính phủ                              
            Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐCP ngày 9/1/2015 của chính phủ thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
Căn cứ  Nghị định số 16/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 1620/SGDĐT-KHTC ngày 19/8/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi năm học 2020-2021
Căn cứ Quyết định số 192 /2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của thủ tướng chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách
            Trường THCS Diễn Hoàng tiến hành công khai Quyết toán Thu – Chi năm học 2019 – 2020.
I. Thời gian:  Từ ngày 20 tháng 8 năm 2020
II.  Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Hoàng.
III. Thành phần:
          Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.
IV. Nội dung:
          1. Ông: Quế Thanh Hải - Hiệu trưởng THCS Diễn Hoàng thông qua văn bản công khai theo thong tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày  28/12/2017 về việc ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục,thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
          1. Thông báo các nội dung công khai..
          2. Hình thức công khai
          - Thông báo trước hội đồng sư phạm và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã
          - Niêm yết tại văn phòng
          4. Địa điểm, thời gian niêm yết
          - Niêm yết tại văn phòng trường THCS Diễn Hoàng.
          - Thời gian niêm yết từ ngày  28/8/2020 đến ngày 12/9/2020
          5. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường THCS Diễn Hoàng.
          Biên bản thông qua trước Hội đồng sư phạm hồi 17h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.                                    
                  HIỆU TRƯỞNG                                                    THƯ KÝ                   
 
 
                     
 
CÁC THÀNH VIÊN
                Thanh tra nhân dân                                   Chủ tịch công đoàn

Tác giả bài viết: THCS Diễn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 110

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2266

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 432295