DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI

Kế hoạch NGLL

Thứ tư - 16/03/2016 08:22
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                         
Số :… / KHHĐNGLL.2015                             DiÔn Hoàng, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2015
 
                                                                                                                                                                                                                              
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
 
NĂM HỌC 2015 - 2016
-------------------------
 
 
 Căn cứ Chỉ thị số 4919 /CT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của giáo dục THCS năm học 2015  - 2016;
Căn cứ công văn số : 2133 / BC-SGDĐT  ngày  06  tháng  08   năm 2014  của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Báo cáo, tổng kết năm học 2014 - 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
Căn cứ vào công văn số 59/BC-PGD & ĐT Ngày 10/08/2014 báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Phòng GD & ĐT Diễn Châu  Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường THCS Diễn Hoàng năm học 2015 - 2016 trong thực hiện công tác ngoại khoá và ho¹t ®éng giáo dục NGLL , công tác giáo dục thể chất như sau :
 
A.   NHIỆM VỤ CHUNG
 
 
          Năm học 2015-2016 được xác định là : “Năm hc tiếp tc đi mi  qun lý, nâng cao cht lượng giáo dc”, đồng thời đặc biệt quan tâm đến việc chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp trong  trường học.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh”, "Nói không vi tiêu cc trong thi c và bnh thành tích trong giáo dc", "Mi thy giáo, cô giáo là mt tm gương đo đc, t hc và sáng to" và phong trào thi đua "Xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc" ở tất cả các khối lớp trong nhà trường.
- Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh; tiếp tục thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; tăng cường chất lượng cho học sinh mới vào lớp 6 và nâng cao chất lượng ở khối 8-9, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí; đổi mới hình thức thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp THCS. Triển khai có hiệu quả chương trình dạy các môn tự chọn toán, v ăn . Toàn trường  tập trung thực hiện tốt công tác ngoại khoá và NGLL , công tác giáo dục thể chất trọng tâm sau đây
I/ Đặc điểm tình hình nhà trường:
   a) Tình hình cụ thể của nhà trường:
    + Đội ngũ , mạng lưói nhà trường :
          - 32 đ/c CB – GV – NV  trong đó : 
- Ban giám hiệu : 02 đ/c
- Giáo viên chủ nhiệm : 11 GV / 11 lớp chia thành 4 khối học
- Giáo viên Tổng phụ trách Đội : 01 đ/c
- Giáo viên dạy bộ môn năng khiếu: 02 đ/c
- ( TDTT : 02 , GV AV: 03).
- Nhân viên phụ trách thư viện thiết bị : 02 đ/c
- Nhân viên thủ quỹ 1 ; 01 kế toán  ; 1 bảo vệ
- Hợp động 1 nhân viên y tế
·        Công tác phát triển đoàn thể   :
1. Tổng số đảng viên : 20      
2. Tổng số công đoàn viên :  32 đ/c  
3. Tổng số Đội viên TNTP : 313
đội viên
4. Tổng số chi đội :  11  chi đội  
   b) Mạng lưới lớp :
·        Tổng số lớp : 11 lớp trong đó: + Học sinh khối 6 : 3 lớp
                                                  + Học sinh khối 7  : 3 lớp
                                                   + Học sinh khói 8  : 2 lớp
                                                   + Học sinh khối 9  : 3 lớp
   - Thuận lợi
-  §a sè gi¸o viªn cã n¨ng lùc, n¨ng ®éng  vµ s¸ng t¹o.
- Häc sinh rÊt ham mª m«n H§GDNGLL. Ho¹t ®éng nµy ®· trë thµnh quen thuéc vµ g©y ®­­îc høng thó cho häc sinh.
- §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ®­­îc t¨ng c­­êng 10 phßng häc cao tÇng, nhµ xe häc sinh, cæng tr­­êng, bê rµo ®­­îc x©y dùng kiên cè.
- TÊt c¶ häc sinh nhËn thøc vÒ cuéc vËn ®éng hai kh«ng cña bé GD-§T ®· cã chuyÓn biÕn, ®iÒu ®ã  häc sinh cã thÓ häc tÝch cùc h¬n, thùc chÊt h¬n.
- NÒ nÕp nhµ tr­­êng ®­­îc duy tr× nhiÒm n¨m, ®ã lµ c¬ së v÷ng ch¾c cho viÖc phÊn ®Êu trong n¨m häc nµy.
- §¶ng ñy chÝnh quyÒn ®Þa ph­­¬ng lu«n quan t©m, héi phô huynh th­­êng xuyªn g¾n bã, phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc gi¸o dôc häc sinh.
2. Khã kh¨n:
- Học sinh bố mẹ đi làm ăn xa nhà dài ngày còn nhiều ...
            - Một số GV : Vẫn coi hoạt động GD NGLL là hoạt động “phụ”, hoạt động “ bề nổi”. Hoạt động GD NGLL chỉ được chú trọng ở thời điểm nhất định, chủ yếu diễn ra trong nhà trường vào các ngày chủ điểm lễ lớn trong năm, chưa được thực hiện rộng rãi trong cộng đồng và trong các lực lượng đoàn thể xã hội tại địa phương .
+ Số học sinh : Con gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn khá nhiều. Nhiều học sinh chưa thực sự được gia đình quan tâm về mọi mặt trong đó có cả về hoạt động học tập thể dục thể thao,
+ Nhiều phụ huynh học sinh : chủ yếu hướng cho con em tập trung vào  học văn hoá là chính, việc đầu tư cho các em tham gia hoạt động thể dục thể thao, y tế trường học , tham gia sinh hoạt Đội TNTP.HCM rất hạn chế vì hầu như các em không còn thời gian vì phải phụ giúp gia đình lao động .
   - Nguyên nhân:
    + Một số lớp chưa tổ chức đa dạng phong phú nhiều hình thức hoạt động NGLL đi vào chiều sâu, chưa thu hút học sinh tham gia vào hoạt động ngoài giờ lên lớp .
    + GV chỉ coi trọng việc “dạy chữ” mà chưa chú trọng việc dạy người , GD chính trị tư tưởng , lối sống rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống và thể chất cho học sinh .
    + CSVC và các trang thiết bị phục vụ cho HĐNGLL, còn thiếu và hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phong trào .
 
B. MỤC TIÊU CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP :
1/ Mục tiêu chung:
1)    Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động “Hai không” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là  một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu gương mẫu trong đạo đức lối sống.
2)    Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và triển khai phong trào thi đua Xây dựng trường hc thân thiện, hc sinh tích cc” Tiếp tục thực hiện phong trào “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng t hc và sáng to chú trọng các hoạt động của nhà trường :  
3)    -Xây dựng trường, lớp “xanh, sạch, đp, an toàn” . Tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất và cảnh quan của nhà trường có công trình vệ sinh đạt chuẩn.
4)    Chú trọng giáo dục kĩ năng sống và đạo đức cho học sinh thông qua trang trí trường lớp, xây dựng các quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, các môn học, các hoạt động giáo dục đặc biệt là hoạt động ngoại khóa.
5)    Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường (hát dân ca, trò chơi dân gian,...). Chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao vui chơi giải trí tích cực phù hợp đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường và địa phương
6)    Tổ chức Lễ khai giảng (có Lễ, có Hội) trang trọng, gọn, nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi bước vào năm học mới.
7)Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường: trò chơi dân gian, dân ca, múa dân tộc, …
2/ Mục tiêu cụ thể:
·        Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện :
   - 100% HS tham gia các họat động văn thể mỹ, lao động, sinh hoạt tập thể theo chủ đề do trường , Đoàn - Đội -  tổ chức
   - Trường tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do cụm và Phòng GD & ĐT DiÔn Ch©u tổ chức và phấn đấu đạt giải khi tham gia thi đấu .
   - 100% HS tham gia có hiệu quả các cuộc thi về kiến thức cuộc sống hoặc tìm hiểu tuyền thống vẽ vang của dân tộc , của Đảng , lịch sử của địa phương , những gia đình thương binh , liệt sĩ , bà mẹ VNAH gia đình liệt sĩ,  nhân các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm học
   - 100% học sinh hiểu được tác hại của ma tuý, HIV/AIDS , đối với bản  thân gia đình, cộng đồng và các biện pháp ngăn ngừa phòng chống , tham gia tuyên truyền phòng chống
   - 100% Học sinh  không hút thuốc, uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích có hại
- 100% học sinh được củng cố và khắc sâu kiến thức, mở rộng hiểu biết cho học sinh, hình thành kinh nghiệm hoạt động tập thể cho các em, bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi , hình thành hành vi thói quen tốt trong học tập, lao động và hoạt động tập thể; có những hiểu biết nhất định về truyền thống dân tộc, địa phương, nhà trường, hiểu biết về Đảng, Bác Hồ, Đoàn Đội và Hội …
- 100% học sinh được bồi dưỡng giáo dục tình cảm chân thành, tình yêu quê hương đất nước, có thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên, xã hội, giáo dục rèn luyện tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và quốc tế , tính tương trợ hợp tác trong học tập , lao động và sinh hoạt trong học sinh và ngoài cộng đồng ...
·        Mục tiêu xã hội:
   - Xây dựng đội ngũ cán bộ GV có nhận thức đúng về các hoạt động giáo dục NGLL .
   - Phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường để hỗ trợ tổ chức và quản lý các hoạt động GDNGLL .
   - Phấn đấu đảm bảo đủ các điều kiện về sân bãi, phòng học, trang thiết bị, sách báo tài liệu tham khảo, tài chính phục vụ cho  các hoạt động GD
  - Nâng cao sự hiểu biết, nhận thức về các khái niệm cơ bản: an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV /ma tuý, và tính chất nguy hại của ma tuý. Các vấn đề của chất lượng cuộc sống như: sức khoẻ, dinh dưỡng, nhà ở, và lao động , học tập, sinh hoạt ..
II / CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
1. Xây dựng đội ngũ giáo viên:
          Củng cố lại ban chỉ đạo các hoạt động GD NGLL dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng , CB GV Phụ trách các HĐGD NGLL với sự tham gia của tổng phụ trách đội , và đại diện BCH Công đoàn, đại diện hội cha mẹ học sinh, cùng một số giáo viên bộ môn có năng lực tổ chức hoạt động tập thể. Ban chỉ đạo thành lập các tiểu ban mỗi tiểu ban tổ chức chỉ đạo một mảng hoạt động giáo dục ngoại khoá của nhà trường ®ịnh kỳ , thường xuyên trong năm học có sơ tổng kết rút kinh nghiệm .
Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mi thy giáo, cô giáo là mt tm gương đo đc, t hc và sáng to”. Thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008). Trong năm học 2015 - 2016, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đều có đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Triển khai bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung cuộc vận động “Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh” vào nội dung giảng dạy một số môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá ở  cấp học.
Tăng cường công tác y tế trường học nhằm đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc” đối với các giáo viên , học sinh nhà trường
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc”.
Tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất và cảnh quan các trường học. Phấn đấu 100% các điểm trường  của nhà trường có công trình vệ sinh đạt yªu cÇu.
Triển khai Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2009/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm , giáo dục đạo đức cho học sinh . Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn , Đội và tổ chức xã hội để đẩy mạnh phong trào chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý , phòng chống HIV/AIDS . tập trung tăng cường giáo dục trật tự an toàn giao thông  trong CB – GV – NV – HS trường .
   2/Với GVCN:
Quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của GVCN lớp trong việc tổ chức các hoạt động GDNGLL . Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tính cách năng lực của mỗi em để đưa các em vào hoạt động phù hợp; huấn luyện và bồi dưỡng cho đội ngũ học sinh cốt cán của lớp các kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, hình thành kỹ năng tự quản trong hoạt động tập thể  ; Phối hợp với TPT đội, chi hội cha mẹ học sinh lớp để tổ chức các hoạt động GD cho HS lớp do mình chủ nhiệm.
Tổ chức tốt phong trào đăng ký thi đua giáo viên dạy giỏi , CSTĐ cơ sở , phong trào “ vở sạch chữ đẹp” ; Đẩy mạnh của các tổ chức đoàn thể nhà trường  đi vào trọng tâm , thực chất ; vận động giáo viên tham gia tự học tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn để nâng cao chất lượng giảng dạy .
- Phát động việc giáo dục và thường xuyên giáo dục cho học sinh một số nội dung giao tiếp sơ đẳng, “biết chào hỏi, biết cám ơn và biết xin lỗi”.
- Không để xảy ra việc giáo viên xâm phạm thân thể học sinh hoặc người khác.
- Đặc biệt coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp.
- Tập huấn đổi mới phương pháp quản lí lớp học tích cực bằng các biện pháp giáo dục tích cực.
   3/ Với GV bộ môn:
Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy còn có nhiệm vụ tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục theo sự phân công của tổ bộ môn; Giáo viên các bộ môn có lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dân số, phòng chống ma tuý , HIV / AISD có trách nhiệm khai thác hiệu quả những nội dung này trong quá trình thực hiện bài dạy trên lớp .
Phát động việc giáo dục và thường xuyên giáo dục cho học sinh một số nội dung giao tiếp sơ đẳng, “biết chào hỏi, biết cám ơn và biết xin lỗi”.Tập huấn đổi mới phương pháp quản lí lớp học tích cực bằng các biện pháp giáo dục tích cực.
  4/Với các tổ chuyên môn:
Xây dựng nội dung và gợi ý hình thức hoạt động cho tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần, nhằm sử dụng có hiệu quả tiết học này vào giáo dục học sinh. Xây dựng nội dung và hình thức hoạt động GD NGLL phù hợp với từng khối lớp.
Triển khai cho tổ trưởng CM,  giáo viên nắm vững chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo QĐ 14/2007/QĐ – BGDĐT
Triển khai Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2009/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm , giáo dục đạo đức cho học sinh. Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn, Đội và tổ chức xã hội để đẩy mạnh phong trào chống tệ nạn xã hội , phòng chống tội phạm và ma tuý, phòng chống HIV/AIDS . tập trung tăng cường giáo dục trật tự an toàn giao thông  trong CB – GV – NV – HS trường
   5/ Với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh :
Tổng phụ trách Đội, phải có tâm huyết với nhiệm vụ được giao, giữ vai trò quan trọng và là những thủ lĩnh các phong trào hoạt động trong nhà trường.
Tham mưu vận động các nhà hảo tâm , doanh nghiệp , cơ quan đoàn thể ủng hộ giúp đỡ vật chất tặng tập vở  cho HS nghèo.Đảm bảo học sinh đều có đủ sách vở để học, không có học sinh bỏ học vì thiếu sách vở và đồ dùng dạy học.
GV TPT Đội phối hợp GVCN lớp phát động việc giáo dục và thường xuyên giáo dục cho học sinh một số nội dung giao tiếp sơ đẳng, “biết chào hi, biết cám ơn và biết xin li”.
6/ Đối với BGH trường :
HS tham gia có hiệu quả các cuộc thi về kiến thức cuộc sống hoặc tìm hiểu tuyền thống vẽ vang của dân tộc, của Đảng, lịch sử của địa phương, những gia đình thương binh, liệt sĩ, nhân các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm học.
 Bồi dưỡng giáo dục tình cảm chân thành, tình yêu quê hương đất nước, có thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên, xã hội, giáo dục rèn luyện tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và quốc tế , tính tương trợ hợp tác trong học tập, lao động và sinh hoạt trong học sinh và ngoài cộng đồng ...
 
III/  XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
1. Hoạt động Đoàn – Đội :
1.1 Nội dung:
    - Giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương của nhà trường . HS tham gia có hiệu quả các cuộc thi về kiến thức cuộc sống hoặc tìm hiểu tuyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, lịch sử của địa phương , những gia đình thương binh , liệt sĩ, nhân các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm học.
   - Tổ chức các ngày lễ hội truyền thống của địa phương và dân tộc .
   - Tuyển chọn một số tiết mục văn nghệ có chất lượng tốt của các lớp để biểu diễn trong các ngày lễ như: Khai giảng, Tết trung thu, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Đội , ngày sinh của Bác Hồ , sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học,…
   - Tổ chức các cuộc thi năng khiếu như: Hát, Vẽ, Khéo tay, thi văn hóa văn nghệ, " thi tìm hiểu về luật giao thông…
   - Vận động mỗi học sinh góp ít nhất 1 quyÓn SGK ®Ó x©y dông tñ s¸ch ®éi phát động phong trào “ Đọc và làm theo báo Đội”; Học sinh tham gia đọc sách vào các giờ ra chơi.  giúp đỡ cho HS Có hoàn cảnh khó khăn m­în s¸ch gi¸o khoa, ủng hộ các bạn nghèo ở trong liªn ®éi vµ vùng sâu vùng xa được học tập.
   - Xây dựng vận động GVCN lớp tham gia công tác sinh hoạt hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đi vào nề nếp GVCN lớp là 1 phụ trách đội của lớp mình., thành lập đi vào hoạt động ổn định.
          + Tiếp tục duy trì tốt phong trào “ Vòng tay bè bạn ” “ Đôi bạn cùng tiến“Chúng em làm kế hoạch nhỏ ”có sơ tổng kết  cụ thể theo từng đợt thi đua.
      + Tổng chức Đại hội Liên , chi đội và đại hội " Cháu ngoan Bác Hồ " đi vào thực chất và chất lượng trong năm học 2015 – 2016 . Theo cuộc vận động “Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh” .
2. Hoạt động thể dục thể thao:
2.1  Hoạt động  chuyên môn trường :
+ Các đồng chí GV  chuyên trách bộ môn của trường đều được phân công  tham gia sinh hoạt chuyên môn một tuần một  lần để được giúp nhau về chuyên môn, thảo luận các phương pháp giảng dạy mới và sử dụng đồ dùng dạy học theo chuyên ngành đào tạo , dưới sự góp ý của tổ trưởng chuyên môn và BGH trường .
+ Nhà trường trong năm học cố gắng phấn đấu tổ chức triển khai tốt chuyên đề giáo dục sức khoẻ và thể dục cho các đồng chí giáo viên dự và rút kinh nghiệm. .
+ Tất cả các GV TDTT  và giáo viên TPT Đội, lên lớp đều soạn giáo án thể dục và giáo án sinh hoạt đội TNTP theo quy định cùa Phòng GD & ĐT, BGH trường , trong các tiết dạy các đồng chí đều có sử dụng đồ dùng dạy và sử dụng máy chiếu để học giúp cho tiết dạy đạt kết quả cao.
+ Các tiết học phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nào đáng tiếc dù nhỏ nhất xảy ra.
+ BGH trường phối hợp cùng trạm Y tế xã qua đợt kiểm tra sức khoẻ toàn diện HS đầu năm học của trường và trạm Y tế x·, những trường hợp học sinh bị bệnh sẽ được cán bộ y tế xã và BGH  nhà trường thông báo cho gia đình, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên thể dục biết để có kế hoạch điều trị hoặc cho các em miễn tham gia các tiết thể dục, tiết sinh hoạt Đội ngoài trời tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh.
v    Biện pháp:
   - Hàng ngày tổ chức cho học sinh toàn trường tập thể dục gi÷a giờ trước khi vào học. Dạy tốt các giờ thể dục chính khoá theo chương trình quy định..
  - Tổ chức hội khoẻ Phù Đổng cấp trường: Tổ chức thi đấu thể thao giữa các khối lớp với các bộ môn: cầu lông , bóng đá, cờ vua…
   - Thành lập đội tuyển tham gia hội khoẻ Phù Đổng cấp huyÖn, Đội tuyển " Thi học sinh giỏi các cấp ", đẩy mạnh phong trào chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý , phòng chống HIV/AIDS . tập trung tăng cường giáo dục trật tự an toàn giao thông  trong CB – GV – NV – HS trường
3. Hoạt động lao động, công ích :
3.1 Nội dung:
   - Giáo dục học sinh tham gia lao động, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
   - Xây dựng công trình măng non cấp trường.
+ Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho các bạn trong đội chữ thập đỏ trong từng khối học.
v    Biện pháp:
   - Giáo dục HS biết lao động tự phục vụ bản thân: vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập,trang phục trước khi đi học.
   - Phối hợp với gia đình giáo dục HS biết làm những công việc phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình.
   - Tổ chức các buổi lao động làm vệ sinh trường lớp, vệ sinh công cộng, hướng dẫn HS lao động có khoa học, kỹ thuật đảm bảo vệ sinh.
4.  Hoạt động vui chơi giải trí:
4.1. Nội dung:
   -   Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí hàng ngày và nhân các lễ trong năm
      -  Công tác ngoại khoá - Lễ hội:
+  Tổ chức thi hái hoa dân chủ , Biểu diễn VN, Nghi thức Đội nhân ngày 20/11 ,22/12 ,  8/3 , 26 /3  ; 30/04 ; 15/05 , 19/5 ....
   + Thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi các cấp. Chuẩn bị ôn luyện các đội tuyển thi theo kế hoạch .
   + Thành lập và thi đấu TDTT , bóng đá mini nữ,, điền kinh, cờ vua …trong học sinh khối 6 -7 và khối 8-9 đồng thời tuyển chọn đội tuyển thi hội khỏe phù đổng các cấp.
   Biện pháp:
   - Trực nhật: Vệ sinh lớp , nhà vệ sinh hàng ngày sạch sẽ, sắp xếp lớp gọn gàng, đẹp đẽ, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan SP .
   - Tổ chức cho HS  đầu giờ với các nội dung: truy bài, hát đầu giờ…
   -  TPT Đội tăng cường dầu tư trang bị về đồ nghi thức đội, trống cờ , mũ ca lô phục vụ tốt cho các ngày lễ lớn trong năm , và lễ hội của Liên đội .
   - Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường (hát dân ca, trò chơi dân gian,...). Chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao vui chơi giải trí tích cực phù hợp đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường và địa phương.
   - Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường: trò chơi dân gian, dân ca, múa dân tộc, …
5.  Công Tác Chữ thập đỏ và nha học đường :
5.1 Nội dung :
          1. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Thông thư liên Bộ về lĩnh vực y tế trường học.
          - Công văn số 2375/Sở GD - ĐT .GDTH  ngày 25/11/2010 của Sở GD - ĐT  về tăng cường công tác phòng chống AIDS, và các tệ nạn xã hội khác trong trường học; Chỉ thị 08/GD-ĐT ngày 12-5-1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về vệ sinh trường tiểu học; thực hiện tốt Thông tư liên tịch 03/2002/TTLB-BYT-BGD&ĐT ngày 1-3-2000 về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; Thông tư liên Bộ số 23/TTLB-BYT-BGD&ĐT ngày 21-10-1987 về công tác học đường…
          2. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm học sinh.
          - Phối hợp với các cơ quan bảo hiểm tuyên truyền vận động học sinh tự nguyện tham gia, tổ chức thu phí bảo hiểm, đảm bảo kịp thời về quyền lợi của người tham gia, đặc biệt là đối với các dịch vụ khám chữa bệnh.
- Sử dụng hiệu quả  nguồn thu phí bảo hiểm y tế và tranh thủ sự hỗ trợ của Bảo Việt và các tổ chức bảo hiểm khác phục vụ công tác chăm sóc,bảo vệ sức khoẻ học sinh: Xây dựng góc sức khoẻ, tủ thuốc sơ cứu từng điềm trường , các phương tiện sơ cấp cứu, đảm bảo vệ sinh an toàn nước uống.
   -  Hướng dẫn điều trị bệnh đau mắt hột và nhỏ thuốc cho học sinh tại lớp hoặc ở gia đình .
          3. Thực hiện các chương trình Y tế và công tác Chữ thập đỏ trong nhà trường:
          - Tăng cường công tác giáo dục truyền thông chống AIDS kết hợp với phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.
          - Chú trọng công tác truyền thông phòng chống bệnh dịch sốt rét, đau mắt hột, sốt xuất huyết , tiêm ngừa viêm não Nhật Bản và các bệnh về răng miệng ..
-  Tiếp tục củng cố và phát triển các tổ chức Chi hội Chữ thập đỏ trong trường học, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo, tham gia bảo hiểm y tế, giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn, khó khăn… trên nguyên tắc tự nguyện của học sinh.
- Xây dựng chi hội chữ thập đỏ đi vào hoạt động thiết thực chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho học sinh. Tiếp tục XD chỉ đạo công tác giáo dục thể chất , y tế học đường đi vào ổn định và chất lượng theo chỉ tiêu được giao .
         
5. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, nước sạch:
          - Tổ chức các hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm, có đủ nước uống và nước sạch trong các nhà trường. Đặc biệt là các hoạt động trong tháng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch.
          - Tổ chức chiến dịch truyền thông giáo dục sức khoẻ trong các trường theo nội dung: Tuyên truyền giáo dục về công tác sử dụng và bảo quản công trình vệ sinh, sử dụng nước sạch trong ăn uống và trong sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chân, tay, đại tiểu tiện đúng nội quy, phòng chống đúng nội quy, phòng chống ký sinh trùng đường ruột, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cộng đồng.
          - Triển khai tổ chức tập huấn cho giáo viên về giáo dục sức khoẻ cho học sinh.
          - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về giáo dục sức khoẻ và quyền trẻ em.
          - Tăng cường sự tham gia của trẻ em, cha mẹ và cộng đồng tại địa phương nhằm giúp trẻ em tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống an toàn và sức khoẻ của các em.
- Vận động 100% GV- HS tự giác tích cực tham gia các cuộc vận động XH từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa như: cứu trợ bảo lụt, thiên tai. Tham gia các công trình phúc lợi xã hội của địa phương .
6. Toàn trường:
   - 100% HS tham gia tập thể dục gi÷a giờ: xếp hàng nhanh, trật tự tập đúng động tác. Sau khi tập thể dục TPT nhận xét, nhắc nhở uốn nắn kịp thời việc tập thể dục của học sinh và tổ chức cho học sinh chơi 1 trò chơi tập thể.
   - Thực hiện tốt an toàn giao thông
   - Đội cờ đỏ hoạt động thường xuyên, tích cực để duy trì nề nếp, kỷ luật của nhà trường.
   -  Giáo dục các em ăn uống điều độ, giữ vệ sinh thực hiện ăn chín, uống sôi. Trường luôn có đủ ánh sáng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. An toàn khi các em đến trường học tập , vui chơi trong khu vực trường .
   -  Chú ý giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh công cộng, TPT Đội đã phân công học sinh các lớp làm vệ sinh khu vực định kỳ theo từng tuần và đã đánh giá kịp thời để động viên phong trào. Phân công các lớp trực thực hiện tưới cây chăm sóc  quét dọn sân chơi bãi tập , giữ cảnh quan môi trường  "xanh sạch  - đẹp" .               
 
6.1 Hoạt động hàng tuần:
1. Ở lớp:
   - Hoạt động Chào cờ hàng tuần vào sáng thứ 2 và sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hàng tuần theo quy định.
   - Sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đội với các nội dung: sơ kết tuần phát động phong trào thi đua, phổ biên công việc tuần tới, văn nghệ, trò chơi....
2.  Ở trường:
   - Sinh hoạt dưới cờ: Chào cờ đầu tuần, phát động phong trào thi đua,
   - Phát thanh măng non: câu chuyện theo chủ điểm, "Người tốt, việc tốt"
   - Phát thanh măng non theo các chủ đề: Phòng chống ma túy, an toàn giao thông, y tế học đường, bảo vệ môi trường...
  -  Phấn đấu XD tạo sân chơi của trường rộng, sạch sẽ và có đủ điều kiện cho nhiều lớp học thể dục ngoài trời cùng một lúc ngày càng đảm bảo .
  - Củng cố lại các bồn hoa ,cây cảnh và trồng thêm cây lấy bóng mát cho học sinh.
  - Sân trường luôn được tu sửa làm nơi cho học sinh tập s©n thÓ dôc ®­êng ch¹y
7.  Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
1) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
- Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh.
- Tổ chức để học sinh chăm sóc cây thường xuyên trong năm học theo kế hoạch của – Đội giao .
- Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.
2) Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.
- Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.
- Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.
3) Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
- Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.
- Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.
4) Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.
- Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh.
 
HOẠT ĐỘNG ĐỘI LỒNG GHÉP TRONG HOẠT ĐỘNG GDNGLL TOÀN TRƯỜNG
 
 
 
Tên chủ điểm        Nội dung các hoạt động cơ bản Người thực hiện
 
 
 
 
Tháng 9
 
 
 
 
 
 
“Truyền Thống nhà trường”
 
 
 
 
 
- Tuyên truyền để phòng tránh tốt một số dịch bệnh ( Tháng 8/2015)
- Tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016
- Phát động hưởng ứng tháng ATGT
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
- Chủ đề giáo dục đạo đức : Mừng đất nước nở hoa, chào năm học mới.
* Tuần 1:
- Nêu tầm quan trọng của việc hoạt động GDNGLL
 - Thảo luận nội dung nhiệm vụ năm học của lớp. ( GVCN )
* Tuần 2:
- Sinh hoạt lớp, bầu chọn Ban cán sự lớp, cán sự bộ môn.
 - Tổ chức sinh hoạt lớp , phát động thực hiện ATGT
* Tuần 3:
 - Toàn trường triển khai thực hiện hưởng ứng “ATGT”
 - Sinh hoạt tập thể theo lớp. Múa hát tập thể
 - Phát động thi đua học tập và rèn luyện đạo đức
* Tuần 4:
 - Sinh hoạt chào cờ theo buổi, Sơ kết hoạt động tháng 9
( GVCN)
 - kiểm tra việc thực hiện nội quy học sinh.
 - Tổ chức HĐGDNGLL theo chủ điểm tháng 9 
 - Đại hội chi đội, bầu ban chỉ huy chi đội; báo cáo công tác đại hội Chi đội cho liên đội
- Tổ chức Đại hội Liên đội
 
 
Y tế
BGH  + TPT Đội
BCH đoàn
BCH Liên Đội
TPT Đội
 
 
GV-TPT (chào cờ)
 
GVCN ( SH thứ 7 hàng tuần)
 
 
 
 
TPT Đội ( Chào cờ)
 
( TPT, GVCN)
 
GVCN
 
TPT
 
 
GVCN
 
 
( TPT)
 
TPT.( GVCN)
 
 
 
 
Tháng 10
 
 
 
 
 
“Chăm ngoan học giỏi”
 
- Hoạt động hưởng ứng “ Tháng phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học”.
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Làm theo lời Bác, chúng em chăm học.
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
* Tuần 5:
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường h
  - Sơ kết thi đua tháng 10, phát động thi đua tháng 11
* Tuần 6:
- Toàn trường tìm hiểu nội dung thư của Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường.                - Phát động phong trào thi đua vì mái trường Xanh - Sạch - Đẹp: Lao động vệ sinh xung quanh trường.
 * Tuần 7:
 - Thực hiện giao ước thi đua giữa các lớp theo buổi học
* Tuần 8:
- Sơ kết hoạt động trong tháng 10 
Triển khai công việc tháng 11 và phát động tiếp tục thi đua
- Tổ chức HĐGDNGLL theo chủ điểm tháng 10
 
 
( TPT)
 
 
 
 
BCH liên đội
 
TPT Đội
 
 
 
 
(Ban HĐGDNGLL)
 
 
( GVCN)
 
( TPT, GVCN)
 
 
 
( TPT).
 
 
 
Tháng 11
 
“Tôn sư Trọng đạo”
 
- Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày 20-11
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Bông hoa điểm tốt dâng lên thầy cô.
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
*Tuần 9:
- Phát động thi đua học tốt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, Làm tập san báo tường chào mừng ngày
 - Đăng ký điểm 9- 10 dâng tặng thầy cô giáo
*Tuần 10:
 - Tổ chức văn nghệ dưới cờ, hoặc tại lớp mừng ngày 20-11
- Tìm hiểu ý nghĩa ngày 20-11)
*Tuần 11:
 - Sưu tầm và cho học sinh học tập gương người tốt việc tốt
*Tuần 12:
 - Tổ chức lễ kỷ niệm nhân ngày 20-11
 - Tiếp tục phát động thi đua trong học sinh)
*Tuần 13:
 - Tổ chức chấm báo tường và phát thưởng ( nếu có)
 - Sơ kết các hoạt động trong tháng 11
 
 
 
BCH liên đội
 
 
( HS các lớp ).
 
 
(TPT, Chi đội)
( TPT + GVCN).
 
 
 
 
BGH+Các đoàn thể
(Ban HĐGDNGLL)
 
 
 
TPT Đội
 
 
 
Tháng 12
 
 
 
“ Uống nước nhớ nguôn
- Hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống HIV-AIDS
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Em yêu anh bộ đội.
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
*Tuần 14:
- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu truyền thống  Anh bộ đội Cụ Hồ)
 - Tổ chức sinh hoạt tại lớp
*Tuần 15:
- Tổ chức sinh hoạt theo buổi về phát động hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS *Tuần 16: - Tổ chức kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam
 - Tìm hiểu và tổ chức học tập gương tốt về anh bộ đội Cụ Hồ
 - Lao động tại nghĩa trang liệt sĩ Xã
*Tuần 17:
- Tổng kết bông hoa điểm 9- 10; Sơ kết tháng 12
 - Văn nghệ mừng thắng lợi đợt thi đua nêu trên.                     - Phát động học tập tốt cho kỳ kiểm tra học kỳ I.
( TPT)
 
 
BCH liên đội
 
GVCN
 
 
( HĐGDNGLL)
 
Mời CCB Xã
 
 
 
BCH liên đội
 
 
 
Tháng 1
 
 
“ Mừng Đảng Mừng Xuân”
- Hoạt động hưởng ứng tháng xanh hóa trường học - bảo vệ môi trường
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Mừng Đảng Quang vinh.
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
 
*Tuần 18:
- Tìm hiểu những đổi mới của quê hương.
*Tuần 19:
 - Kỷ niệm ngày HSSV
 - Tổ chức thi múa hát tập thể
 
*Tuần 20:
 - Tìm hiểu về Đảng CSVN                
  - Tổ chức diễn văn nghệ nhân kỷ niệm thành lập Đảng. 
- Phát động thực hiện xây dựng trường Xanh- Sạch - Đẹp
*Tuần 21:
- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN
 - Phát động trong học sinh không sử dụng pháo nổ hoặc trò chơi gây tiếng nổ trong nhà trường và nơi cư trú, nơi công cộng.                
 - Sơ kết hoạt động Tháng 1
 
 
BCH đoàn
BCH Liên Đội
TPT Đội
 
 
GV-TPT (chào cờ)
 
GVCN ( SH thứ 7 hàng tuần)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BGH + toàn trường
 
Toàn bộ hs kí cam kết
 
 
 
Tháng 2
 
 
 
 
“Mừng Đảng Mừng Xuân”
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Em là mầm non của Đảng
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
*Tuần 22:
- Tiếp tục phát động thi đua dạy tốt học tốt chào mừng 85 năm thành lập ĐCSVN                  
 - Tổ chức sinh hoạt tại lớp về ý nghĩa của việc  không chơi trò chơi gây tiếng nổ và các trò chơi nguy hiểm khác
*Tuần 23:
 - Cho học sinh tìm hiểu về tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam
  - Quán triệt về trật tự ATGT, không chơi trò chơi nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh ATTP nhân dịp học sinh nghỉ tết âm lịch.
*Tuần 23:
- Tổ chức sinh hoạt lớp nhân dịp đầu xuân mới
*Tuần 24: 
 - Tổ chức sinh hoạt ổn định tình hình sau tết
 Sơ kết tháng 2và thi đua đợt 2: Thi đua học tập và rèn luyện đạo đức tốt
BGH  + TPT Đội
BCH đoàn
 
BCH Liên Đội
TPT Đội
 
 
GV-TPT
( chào cờ)
 
GVCN ( SH thứ 7 hàng tuần)
 
 
 
 
TPT Đội
( Chào cờ)
 
( TPT, GVCN)
 
 
 
 
Tháng 3
 
 
 
 
 
 
 “Tiến bước lên Đoàn”
- Hoạt động Hưởng ứng tháng Thanh Niên
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Kết chùm hoa đẹp, Mừng mẹ, Mừng Cô, Mừng anh, Mừng Chị ,
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
*Tuần 25:
- Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS HCM                  - Tổ chức cho các em tặng hoa Cô giáo và Mẹ nhân ngày 8/3, văn nghệ tại lớp, hoặc tổ chức các hình thức phù hợp khác
*Tuần 26:
- Tổ chức cho học sinh sinh hoạt ngoại khóa nhân kỷ niệm thành lập Đoàn.
 
*Tuần 27
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên CS HCM ( GVCN tự chọn nội dung)
*Tuần 28:
- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên CS HCM ( toàn trường )
  - Tổ chức văn nghệ toàn trường ( nếu có đủ điều kiện)
  - Sơ kết hoạt động  tháng 3
BGH  + TPT Đội
BCH đoàn
 
BCH Liên Đội
TPT Đội
 
 
GV-TPT
 ( chào cờ)
 
GVCN
( SH thứ 7 hàng tuần)
 
 
BT chi đoàn
( Chào cờ)
 
( TPT, GVCN)
 
 
 
 
 
 
Tháng 4
 
 
 
“Hòa bình và hữu nghị”
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Mừng Tổ quốc thống nhất chúng em chăm học.
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
*Tuần 29:
  - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn
*Tuần 30:
- Tổ chức thi nghi thức đội.                 
 - Tổng kết phong trào thi đua đợt 2, đánh giá phong trào của lớp và chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II
*Tuần 31:
 - Mời đại diện Cựu chiến binh của xã  nói chuyện với học sinh về ý nghĩa của cuộc tấn công đại thắng mùa xuân năm 1975 của Quân và Dân ta.
- Phát động thi đua học tốt, đạt kết quả cao cho đợt kiểm tra HK II
*Tuần 32:
- Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề tự chọn                   - Sinh hoạt toàn trường kỷ niệm  ngày 30/4  giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước
- Sơ kết hoạt động  tháng 4.
BGH  + TPT Đội
BCH đoàn
 
BCH Liên Đội
TPT Đội
     GV-TPT
 ( chào cờ)
 
BGH +CB xã
 
GVCN
( SH thứ 7 hàng tuần)
 
TPT Đội
( Chào cờ)
 
( TPT, GVCN)
 
 
 
Tháng 5
 
 “Bác Hồ kính yêu”và Tự hào truyền thống Đội ta
- Chủ đề giáo dục đạo đức: Đội ta lớn lên cùng đất nước
- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ xã
- Tổ chức chơi trò chơi dân gian
 
*Tuần 33:
- Tổ chức sinh hoạt tại lớp, tìm hiểu về đội TNTP HCM
*Tuần 34:
 - Kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ
*Tuần 35
  - Tổng kết lớp
*Tuần 36  
 - Tổng kết các hoạt động  HĐGDNGLL
*Tuần 37 
- Bàn giao học sinh cho Bí thư Đoàn xã về sinh hoạt hè tại địa phương.
BGH  + TPT Đội
BCH đoàn
BCH Liên Đội
TPT Đội
GV-TPT
( chào cờ)
GVCN ( SH thứ 7 hàng tuần)
TPT
 
 
 
Tháng 6,7,8
“Hè vui khỏe và bổ ích”
- Tham gia sinh hoạt hè cùng các em học sinh tại xã nhân ngày 01/6 – Ngày Quốc tế thiếu nhi.
- Tổ chức lao động,dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã,nhân ngày 27/7- Ngày thương binh liệt sĩ
- Lao động vệ sinh trường chuẩn bị cho năm học mới (tháng 8).
TPT + BCH Đoàn xã+ chi đoàn xóm
 
 
Ban lao động.
 
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DO BỘ GIÁO DỤC QUY ĐINH DÀNH CHO CÁC KHỐI
ho¹t ®éng Khèi líp 6
 
Th¸ng Chñ ®iÓm ho¹t ®éng Sè tiÕt Gîi ý mét sè néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng
 
 
9
TruyÒn thèng nhµ tr­­êng 2 -Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp, th¶o luËn néi qui vµ nhiÖm vô n¨m häc míi.
- Nghe giíi thiÖu vÒ truúªn thèng cña nhµ tr­­êng vµ cña ®Þa ph­­¬ng, tËp c¸c bµi h¸t…
 
10
Ch¨m ngoan häc giái 2 -Trao ®èi c¸c ph­­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc ë THCS.
-Nghe giíi thiÖu vÒ th­ B¸c Hå, thi v¨n nghÖ
 
 
11
T«n s­ träng ®¹o 2 - Tæ chøc ®¨ng ký thi ®ua “ Th¸ng häc tèt – tuÇn häc tèt”
- T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng t«n s­­ träng ®¹o cña d©n téc ViÖt Nam vµ tæ chøc kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11
 
12
“ Uèng n­­íc nhí nguån” 2 -T×m hiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña ®Þa ph­­¬ng, t×m hiÓu lÞch sö ngµy 22-12.
-TËp c¸c bµi h¸t c¸ch m¹ng…
 
 
 
1-2
“ Mõng ®¶ng – Mõng xu©n” 2 -T×m hiÓu s­u tÇm c¸c c©u ca dao tôc ng÷ vÒ quª
h­­¬ng ®Êt n­­íc…
- T×m hiÓu vÒ g­¬ng s¸ng §¶ng viªn ë ®Þ¨ ph­­¬ng
- Sinh ho¹t v¨n nghÖ “Mõng §¶ng mõng xu©n.”
- Th¶o luËn c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­­îng häc tËp, rÌn luyÖn ë häc kú II.
 
 
3
TiÕn b­­íc lªn §oµn 2 -TËp c¸c bµi h¸t vÒ §oµn, vÒ mÑ, thÇy, c« gi¸o.
-T×m hiÓu vµ tæ chøc kû niÖm ngµy thµnh lËp §oµn, gÆp gì giao l­­u víi c¸c anh chÞ ®oµn viªn tiªu biÓu ë ®Þa ph­­¬ng…
 
 
4
Hßa b×nh – h÷u nghÞ 2 -T×m hiÓu vÒ cuéc sèng cña thiÕu nhi c¶ n­­íc, c¸c trß ch¬i d©n gian cña ViÖt Nam.
- Tham gia c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy chiÕn th¾ng 30-4..
 
5
B¸c Hå kÝnh yªu VÀ TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỘI TA 2 -T×m hiÓu c¸c bµi h¸t, mÈu chuyÖn vÒ thêi niªn thiÕu cña B¸c Hå.
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh­­: KÓ chuyÖn, viÕt nhËt ký, s¸ng t¸c v¨n th¬, … vÒ t×nh c¶m cña b¸c Hå ®èi víi thiÕu nhi vµ thiÕu nhi ®èi víi B¸c..
 
Thêi gian hÌ
 
 
HÌ vui kháe vµ bæ Ých
6 -Tham gia c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trªn ®Þa bµn d©n c­­ do héi ®ång ®éi ph­êng, x· tæ chøc theo chñ ®iÓm hµng n¨m.
- Cã thÓ tham gia c¸c häat ®éng nh­­: ThÓ dôc thÓ thao, v¨n nghÖ, tham quan du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn.
   
 
c¸c ho¹t ®éng khèi: 7
 
Th¸ng Chñ ®iÓm ho¹t ®éng Sè tiÕt Gîi ý mét sè néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng
 
 
9
TruyÒn thèng nhµ tr­­êng 2 -KiÖn toµn ban c¸n bé líp, th¶o luËn néi qui vµ nhiÖm vô n¨m häc míi.
- Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng cña nhµ tr­­êng thi v¨n nghÖ vµ ký c¸c cam kÕt thi ®ua líp s¹ch ®Ñp…
 
10
Ch¨m ngoan häc giái 2 -Trao ®èi vÒ néi dung th­ B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai tr­­êng ®Çu tiªn cña n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa.
-LÔ giao ­­íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ, c¸ nh©n, vµ sinh ho¹t v¨n nghÖ…
 
 
11
T«n s­­ träng ®¹o 2 - Tæ chøc ®¨ng ký thi ®ua “ Th¸ng häc tèt – tuÇn häc tèt”
- T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng t«n s­­ träng ®¹o cña d©n téc ViÖt Nam vµ tæ chøc kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11
 
12
“ Uèng n­­íc nhí nguån” 2 -T×m hiÓu g­­¬ng anh hïng cña quª h­­¬ng, ®Êt n­­íc trong lÞch sö ®Êu tranh dùng n­­íc vµ gi÷ n­­íc.
-Thi kÓ chuyÖn lich sö vµ biÓu diÔn v¨n nghÖ chµo mõng ngµy 22-12.
 
 
 
1-2
“ Mõng §¶ng – Mõng xu©n” 2 -T×m hiÓu truyÒn thèng v¨n hãa vµ nh÷ng nÐt thay ®æi cña quª h­­¬ng, ®Êt n­­íc…
- Sinh ho¹t v¨n nghÖ “Mõng §¶ng mõng xu©n”.
- LËp kÕ ho¹ch x©y dùng”Tr­­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”
 
 
3
 
TiÕn b­­íc lªn §oµn
2 -T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña  §oµn vµ g­¬ng s¸ng ®oµn viªn.
-Th¶o luËn lËp kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i, sinh ho¹t v¨n nghÖ, thi khÐo tay nh©n dÞp 26-3.
 
 
4
Hßa b×nh – h÷u nghÞ 2 -T×m hiÓu vÒ c¸c di s¶n v¨n hãa trong n­­íc vµ trªn thÕ giíi.
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng h­­íng tíi chñ ®Ò” T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ” “Tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc”nh­­ häat ®éng v¨n nghÖ, héi vui häc tËp…
 
5
B¸c Hå kÝnh yªu VÀ TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỘI TA 2 -Trao ®æi vÒ néi dung thiÕu nhi thùc hiÖn 5 ®iÒu b¸c Hå d¹y víi cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”.
- Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng ngµy sinh nhËt B¸c Hå.19-5
 
Thêi gian hÌ
HÌ vui kháe vµ bæ Ých 6 -Tham gia c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trªn ®Þa bµn d©n c­­ do héi ®ång ®éi ph­­êng, x· tæ chøc theo chñ ®iÓm hµng n¨m.
- Cã thÓ tham gia c¸c häat ®éng nh­­: ThÓ dôc thÓ thao, v¨n nghÖ, tham quan du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn.
 
c¸c ho¹t ®éng khèi líp  8
 
Th¸ng Chñ ®iÓm
 ho¹t ®éng
Sè tiÕt Gîi ý mét sè néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng
 
9
 
TruyÒn thèng nhµ tr­­êng
2 -KiÖn toµn ban c¸n bé líp, häc tËp néi qui vµ nhiÖm vô n¨m häc míi.
- X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t huy truyÒn thèng nhµ tr­êng.
- Thi v¨n nghÖ víi chñ ®Ò thiÕu nhi víi nhµ tr­­êng
10 Ch¨m ngoan häc giái 2 -Th¶o luËn trao ®æi lµm thÕ nµo ®Ó häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt theo lêi B¸c d¹y.
-LÔ giao ­­íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ, c¸ nh©n, vµ sinh ho¹t v¨n nghÖ…
11 T«n s­­ träng ®¹o 2 - Th¶o luËn chñ ®Ò “ T×nh nghÜa thÇy – trß”, ®¨ng ký tuÇn häc tèt, th¸ng häc tèt
- Tæ chøc kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11
- Thi viÕt vÏ chñ ®Ò vÒ thÇy, c« gi¸o…
12 “ Uèng n­­íc nhí nguån” 2 -Th¶o luËn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña ®Þa ph­¬ng.
-Thi v¨n nghÖ, héi vui häc tËp, t×m hiÓu ATGT
- Giao l­­u víi c¸c cùu chiÕn binh cña ®Þa ph­­¬ng…
1-2  
“ Mõng ®¶ng – Mõng xu©n”
2 -Thi t×m  hiÓu truyÒn thèng vÎ vang cña §¶ng.
- Thi viÕt ca ngîi c«ng ¬n cña §¶ng vµ nh÷ng vµ vÎ ®Ñp cña quª h­­¬ng, ®Êt n­­íc…
- Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng §¶ng mõng xu©n.
- Giao l­­u víi §¶ng viªn gi¸o viªn cña tr­­êng.
3  
TiÕn b­­íc lªn §oµn
2 -Tæ chøc diÔn ®µn “ TiÕn lªn §oµn viªn”.
-Thi t×m hiÓu vÒ §oµn, sinh ho¹t v¨n nghÖ chµo mõng ngµy thµnh lËp ®oµn 26-3
- Th¶o luËn kÕ ho¹ch héi tr¹i 26-3.
4 Hßa b×nh – h÷u nghÞ 2 -T×m hiÓu vÒ c¸c di s¶n v¨n hãa trong n­­íc vµ trªn thÕ giíi.
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng h­­íng tíi chñ ®Ò” T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ” “Tr­­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc”nh­­ häat ®éng v¨n nghÖ, héi vui häc tËp…
-- Thi t×m hiÓu vÒ UNESCO vµ quyÒn trÎ em
5 B¸c Hå kÝnh yªu VÀ TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỘI TA 2 -Th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña ng­­êi ®éi viªn trong viÖc thùc hiÖn 5 ®iÕu B¸c Hå d¹y, víi cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc hå ChÝ Minh”
- Tæ chøc sinh ho¹t v¨n nghÖ chµo mõng ngµy sinh nhËt B¸c.
 
Thêi gian hÌ
 
 
HÌ vui kháe vµ bæ Ých
6 -Tham gia c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trªn ®Þa bµn d©n c­­ do héi ®ång ®éi ph­­êng, x· tæ chøc theo chñ ®iÓm hµng n¨m.
- Cã thÓ tham gia c¸c häat ®éng nh­­: ThÓ dôc thÓ thao, v¨n nghÖ, tham quan du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn., ho¹t ®éng phßng chèng ma tóy…
 
c¸c ho¹t ®éng khèi líp  9
 
Th¸ng Chñ ®iÓm
ho¹t ®éng
Sè tiÕt Gîi ý mét sè néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng
9  
TruyÒn  thèng nhµ  tr­­êng
2 -KiÖn toµn ban c¸n bé líp, häc tËp néi qui vµ nhiÖm vô n¨m häc míi.
- Trao ®æi vÒ nhiÖm vô cña ng­­êi häc sinh cuèi cÊp.
-Th¶o luËn vÒ kØ vËt l­­u niÖm nhµ tr­­êng..
- Thi viÕt vÏ ca ngîi vÒ truyÒn thèng cña nhµ tr­­êng.
10 Ch¨m ngoan häc giái 2 -LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua tuÇn häc tèt.
- Thi t×m hiÓu vÒ th­­ cña B¸c Hå n¨m 1945 vµ 1968.
-Tæ chøc sinh ho¹t v¨n nghÖ…
11  
T«n s­­  träng ®¹o
2 - §¨ng ký tuÇn häc tèt, th¸ng häc tèt.
- Th¶o luËn vÒ chñ ®Ò “ T«n s­­ träng ®¹o”
- Tæ chøc v¨n nghÖ kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam 20-11
 
12
“ Uèng n­­íc nhí nguån” 2 -Th¶o luËn vÒ “ Thanh niªn ph¸t huy truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc”
-Thi v¨n nghÖ
- X©y dùng kÕ ho¹ch gióp ®ì c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng…
1-2 “ Mõng ®¶ng – Mõng xu©n” 2 -Thi t×m  hiÓu ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­­íc, giao l­­u víi §¶ng viªn tiªu biÓu cña ®Þa ph­­¬ng, sinh ho¹t v¨n nghÖ “Mõng §¶ng – mõng xu©n”.
- Ký cam kÕt thùc hiÖn tèt ATGT vµ phßng chèng tÖ n¹n x· héi …
- Tæ chøc trång c©y l­­u niÖm.
3  
TiÕn b­­íc lªn §oµn
2 -Täa ®µm vÒ vai trß cña ®oµn viªn vµ thanh niªn hiÖn nay.
- Giao l­­u víi ®oµn viªn ­u tó trªn ®Þa bµn d©n c­­.
- LËp kÕ hoach tæ chøc  héi tr¹i vµ v¨n nghÖ chµo mõng ngµy  26-3.
4 Hßa b×nh – h÷u nghÞ 2 -Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng h­­íng tíi chñ ®Ò “ T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ” “ X©y dùng tr­­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc” nh­­ sinh ho¹t v¨n nghÖ, héi vui häc tËp.
- Thi t×m hiÓu vÒ UNESCO vµ quyÒn trÎ em
5 B¸c Hå kÝnh yªu VÀ TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỘI TA 2 -Th¶o luËn vÒ” B¸c Hå víi thanh niªn “ Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng ngµy 19-5
- Th¶o luËn vÒ c¸c ph­­¬ng ph¸p häc tËp cã hiÖu qu¶ ®èi víi häc sinh cuèi cÊp.
 
Thêi gian hÌ
HÌ vui kháe vµ bæ Ých 6 -Tham gia c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trªn ®Þa bµn d©n c­­ do héi ®ång ®éi ph­­êng, x· tæ chøc theo chñ ®iÓm hµng n¨m.
- Cã thÓ tham gia c¸c häat ®éng nh­­: ThÓ dôc thÓ thao, v¨n nghÖ, tham quan du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn.,
 
D/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
   - Tổ chức thường xuyên các hoạt động và sinh hoạt ngoài giờ có trọng tâm nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, của nhà trường. Giáo dục dân số môi trường, phòng chống ma túy. Tìm hiểu lịch sử về các anh hùng của đất nước theo chủ đề.
   - Củng cố các hoạt động của Đội TNTP.HCM , đa dạng các hình thức hoạt động cho phù hợp với chủ đề từng tháng.
   - Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt nâng cao chất lượng hoạt động của Đội  TNCS.HCM trường và cá đoàn thể nhà trường đi vào chiều sâu , có chất lượng .
   - Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ban giám hiệu, Tổng phụ trách đội, GVCN, các tổ chức trong nhà trường và các tổ chức trong cộng đồng để thực hiện tốt hoạt động giáo dục ngoại khoá NGLL , GD thể chất cho HS .
   - Hoạt động giáo dục ngoại khoá NGLL , GD thể chất phải được tổ chức trong suốt cả năm kể cả thời gian nghỉ hè. Trong kỳ nghỉ hè nhà trường vẫn duy trì các lớp học năng khiếu.
  - Trên đây là 1 số công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp trong năm học 2015 – 2016 của nhà trường, từng CB - GV – NV  các bộ phận trong nhà trường quán triệt thực hiện tốt, nếu gặp khó khăn, kịp thời phản ánh về BGH xem xét chỉ đạo , không được tự ý hạ thấp yêu cầu đề ra.
  - Định kỳ hàng tháng, học kỳ, cuối năm có phối hợp với Ban thi đua trường, chỉ đạo sơ tổng kết các bộ phận theo kế hoạch và chỉ tiêu giao, kịp thời uốn nắn các phong trào theo chỉ tiêu đề ra để hoàn thành tốt kế hoạch. NGLL và hoạt động xã hội trong  nhà trường trong .
                                                                                                  Hiệu trưởng
 
 - GVCN ( hoạt động giáo dục)
 - TPT
 - Lưu
 
                                                                                                        Quế Thanh Hải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 198

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3327

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 485348