DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Công khai thu chi năm học 2020-2021

Thứ năm - 03/06/2021 08:09
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai Quyết toán thu chi năm học 2020-2021
 
Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 02/6/2021, tại trường THCS Diễn Hoàng, Trường THCS Diễn Hoàng đã tiến hành niêm yết công khai Quyết toán thu chi năm học 2020-2021
I. Thành phần thực hiện niêm yết công khai gồm:
Đại diện BGH ; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Ban thanh tra nhân dân; giáo viên, nhân viên nhà trường.
          1 - Đ/c: Quế Thanh Hải                - Hiệu trưởng
          2 - Đ/c: Phạm Xuân Tháng         - Phó hiệu trưởng
3 - Đ/c: Vũ Đức Minh                   - Trưởng ban TTND
5 - Đ/c: Lê Viết Trọng                   - Chủ tịch công đoàn.
6 - Đ/c: Trần Thị Quỳnh                 - Thư ký hội đồng
7. - Đ/c: Hoàng Thị Lê Na             - Tổ trưởng tổ KHTN
8. - Đ/c: Phan Thị Tú                      - Tổ trưởng tổ KHXH
9 - Ông: Hồ Thanh Lam              - Đại diện cha mẹ, học sinh
10 - Đ/c: Lê Văn Phúc                  - Kế toán
II. Nội dung:
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Trường THCS Diễn Hoàng đã tiến hành niêm yết công khai với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung công khai
- Quyết toán thu chi năm học 2020-2021
(Có quyết toán chi tiết kèm theo)
          2. Thời gian công khai, tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị
          - Thời gian công khai kề từ ngày 02/6/2021 đến ngày 16/6/2021
          - Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị: Ban giám hiệu Trường THCS Diễn Hoàng hoặc trên hộp thư điện tử nhà trường: thcsdienhoang.dc@nghean.edu
          3. Địa điểm công khai
           Văn phòng nhà trường và Bảng tin nhà trường
           Việc công khai được lập thành biên bản vào hồi 07h30p, ngày 02/6/2021
Sau khi đã niêm yết danh sách tại các địa điểm trên. Biên bản được lập thành 2 bản, lưu tại trường THCS Diễn Hạnh  01 bản, ban đại diện CMHS 01 bản ./.
                         NGƯỜI LẬP                                                          HIỆU TRƯỞNG                                                                                        
                                                                                  
 
 
                
                            Lê Văn Phúc                                                        Quế Thanh Hải
 
   PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG 
                                    
BÁO CÁO
Công khai thông tin thu chi tài chính
của Trường THCS Diễn Hoàng, năm học 2020 – 2021
Tổng số giáo viên, CBCNV : 23
Tổng số học sinh: 355 em                                                                                     Đơn vị tính: Đồng
TT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
A PHẦN THU    
I Ngân sách NN cấp, nguồn khác 3.468.000.000  
1 Ngân sách chi thường xuyên 3.468.000.000 Từ Quý 3/2020 đến Quý 2/2021
II Thu từ học sinh, thu khác    
1 Học phí 185.810.000  
2 Ủng hộ tài trợ  CSVC trường lớp của CMHS 159.200.000  
3 Gửi xe đạp 30.992.000  
4 Quỹ Hội CMHS 24.500.000 Hội CMHS quản lí
5 Học thêm 319.913.000  
6 Thu tiền BHYT học sinh (526.000đ/e/12 tháng) 11.639.880  
B PHẦN CHI    
1 Ngân sách cấp 3.468.000.000 Từ quý 3/2020 đến quý 2/2020
1 Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 3.240.000.000  
2 VPP, vật tư, dụng cụ văn phòng 14.000.000  
3 Chi phí nghiệp vụ CM, SCTS phục vụ CM 55.750.000  
4 Chi mua săm tài sản 11.000.000  
4 Sửa chữa TSCĐ 12.000.000  
5 Chi khen thưởng 15.000.000  
6 Chi công tác phí 25.300.000  
7 Chi công bảo vệ 30.000.000  
8 Chi tiền điện,nước 22.000.000  
9 Chi báo chi, in ternet, các phần mềm… 6.500.000  
10 Chi khai giảng, 20/11,  tổng kết 12.500.000  
11 Chi tiếp khách thanh tra , kiểm tra 13.000.000  
12 Chi các khoản khác 10.950.000  
2 Học phí 158.810.000  
  -Chi 40% trả lương 63.524.000  
  -Tăng cường CSVC,vật tư, thiết bị.. 14.500.000  
  -Chi các HĐ chuyên môn 75.000.000  
  -Chi vật tư văn phòng 5.400.000  
  -Chi khác 386.000  
3 Ủng hộ tài trợ  CSVC trường lớp của CMHS 159.200.000  
1 Chi sơn 3 phòng học dãy nhà 2 tầng 69.791.000  
2 Mua sắm,sửa chữa máy tính, thiết bị CNTT 36.589.000  
3 Chi sửa chữa thay thế thiết bị điện, 52.820.000  
       
4 Gửi xe đạp 30.992.000  
- Chi nộp thuế cho cả những năm trước 9.396.000  
- Chi làm thêm nhà xe, sửa chữa tăng cường CSVC 21.596.000  
5 Quỹ Hội CMHS 24.500.000 Theo báo cáo của BĐD CMHS
- Văn phòng phẩm phục vụ công tác Hội 690.000  
- Khen thưởng học sinh, khuyến học 10.200.000  
- Hỗ trợ hoạt động phong trào 3.000.000  
- Hoạt động Hội, hỗ trợ quản lý HS 4.500.000  
- Chi nước uống Hội nghị, hội họp BCHHPH 1.800.000  
- Chi thăm hỏi 3.500.000  
- Chi khác 810.000  
6 Học thêm 319.913.000  
  Chi quản lý, phục vụ 41.207.000  
  Chi giáo viên trực tiếp giảng dạy 247.248.000  
  Chi tăng cường CSVC 22.035.000  
  Điện nước tăng thêm 3.023.000  
  Chi nộp thuế 6.400.000  
                                                                                                Diễn Hoàng, ngày 02  tháng 6   năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
           Quế Thanh Hải
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
Số:       /BB-CK-THCSDH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
                    Diễn Hoàng, ngày  02  tháng 6 năm 2021
BIÊN BẢN
NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI  
NĂM HỌC 2020- 2021
         
          Căn cứ thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày  28/12/2017 về việc ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục.
          Căn cứ nghị định số 69/2017NĐCP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của thủ tướng chính phủ                              
          Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐCP ngày 9/1/2015 của chính phủ thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
Căn cứ  Nghị định số 16/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Căn cứ Quyết định số 192 /2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của thủ tướng chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách
          Trường THCS Diễn Hoàng tiến hành công khai Quyết toán Thu – Chi năm học 2020 – 2021.
I. Thời gian:  Từ ngày 02 tháng 6 năm 2021
II.  Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Hoàng.
III. Thành phần:
          Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.
IV. Nội dung:
          1. Ông: Quế Thanh Hải - Hiệu trưởng THCS Diễn Hoàng thông qua văn bản công khai theo thong tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày  28/12/2017 về việc ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục,thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
          1. Thông báo các nội dung công khai..
          2. Hình thức công khai
          - Thông báo trước hội đồng sư phạm và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã
          - Niêm yết tại văn phòng
          4. Địa điểm, thời gian niêm yết
          - Niêm yết tại văn phòng trường THCS Diễn Hoàng.
          - Thời gian niêm yết từ ngày  02/6/2021 đến ngày 16/6/2021
          5. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường THCS Diễn Hoàng.
          Biên bản thông qua trước Hội đồng sư phạm hồi 17h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.                                    
                  HIỆU TRƯỞNG                                                    THƯ KÝ                                        
 
CÁC THÀNH VIÊN
                Thanh tra nhân dân                              Chủ tịch công đoàn

Tác giả bài viết: THCS Diễn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 42

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2198

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 432227