DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN

Công khai KHGD năm học 2020 - 2021

Thứ năm - 20/08/2020 08:44
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số …  /KH-THCSDH                                                      Diễn Hoàng, ngày    tháng 8 năm 2020
 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Năm học 2020-2021
  1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
         Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.
          Công văn số 2384/BGDĐT-GDTrH ngày 01/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
          - Công văn số ……./SGD&ĐT-GDTrH ngày 09/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
            - Công văn số …….ngày …… của Phòng Giáo dục và Đào tạo ….. về hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
        - Kế hoạch năm học 2020 -2021 của trường  THCS Diễn Hoàng.,
          Trường THCS  Diễn Hoàng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 như sau:
          B. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu
  Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nâng cao chất lượng giáo dục được quy định tại Chương trình giáo dục hiện hành và đạt mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của học sinh, của gia đình và xã hội.
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.
Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng kiểm tra năng lực thực tế; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”.
2. Chỉ tiêu phấn đấu
- Kết quả xếp loại học lực: Loại giỏi: 18 % ; Loại Khá : 52 % Loại TB: 28 % ; Loại yếu : 2 % 
- Kết quả xếp loại  hạnh kiểm:  Tốt :  88%    Khá : 11%TB : 1 %   Yếu: 0 %
- Kết quả các Kỳ thi các môn văn hóa cấp huyện
 + Khối 9: 22 - 25 em trong đó Văn, Toán mỗi môn 03 – 04  em, các môn khác 2 em
 + Khối 8( Nếu thi): 25 - 29 em trong đó Văn ,Toán mỗi môn 04 em, các môn khác 3 em
 + Khối( Nếu thi) 6; 7: 15-17 em/ khối trong đó  Văn, Toán mỗi môn 06 – 07  em; Tiếng anh 05 em
 + Thi tin học trẻ cấp huyện đạt 02 em
- Kết quả các Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Đạt trên 90% tổng số học sinh đậu tất nghiệp THCS với điểm bình quan môn Ngữ văn trên 6đ; Toán 5-6đ
- Kết quả thi HSG tỉnh (chung, từng môn): 03 em trong đó Ngữ Văn 01 em; Toán 01 em; Sử 01 em
- Kết quả các Cuộc thi, Hội thi khác: Tham gia đầy đủ và có chất lượng các Cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức
- Tỷ lệ học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm là 100%
- Kết quả đối với học sinh tham gia các nội dung giáo dục tăng cường (nếu có) 100% các em tham gia các nội dung tăng cường đều đạt
C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
I. NHIỆM VỤ
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định
a) Xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục
-  Về khung chương trình các môn học và HĐGD
TT Môn học Số tiết của môn/ HĐ lớp 6 Số tiết của môn/ HĐ lớp 7 Số tiết của môn/ HĐ lớp 8 Số tiết của môn/ HĐ lớp 9 Lưu ý
HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN  
1 Ngữ văn 72 68 140 72 68 140 72 68 140 90 85 175  
2 Lịch sử 18 17 35 36 34 70 36 17 53 18 34 52  
3 Địa lý 18 17 35 36 34 70 18 34 52 36 17 53  
4 Ngoại ngữ 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105  
5 Toán 72 68 140 72 68 140 72 68 140 90 85 175  
6 Vật lý 18 17 35 18 17 35 18 17 35 36 34 70  
7 Hóa học 0 0 0 0 0 0 36 34 70 36 34 70  
8 Sinh học 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70  
9 GDCD 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35  
10 Công nghệ 36 34 70 18 34 52 36 17 53 18 17 35  
11 Âm nhạc 18 17 35 18 17 35 18 17 35 0 17 17  
12 Mỹ thuật 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 0 18  
13 Thể dục 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70  
14 Tin học Tăng cường 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70  
15 Tự chọn                          
16 GD tập thể                          
17  HĐ GDNGLL 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18  
18  HĐ GDHN                   05 04 09  
Tổng số tiết 459 434 893 477 468 945 513 468 981 536 506 1042  
Số tiết/tuần
(cả năm học)
893 tiết / 35 tuần=25.52 tiết 945 tiết / 35 tuần=27 tiết 981 / 35tuần
=28.03 tiết
1042 tiết/35 tuần
=29.77 tiết
 
- Kế hoạch giáo dục từng môn học/hoạt động giáo dục (Phụ lục kèm theo)
b) Tổ chức thực hiện
Căn cứ Khung chương trình giáo dục hiện hành, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn và đề nghị của các Tổ chuyên môn, trường ban hành kế hoạch dạy học cho các môn học như sau: Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh), Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Công nghệ, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục tập thể, HĐ GDNGLL, HĐ GDHN.
Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học theo khung thời gian 35 tuần, trong đó học kì I là 18 tuần; học kì II là 17 tuần. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng và yêu cầu của cấp học, các tổ bộ môn xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết theo khung 35 tuần.
Các tổ, nhóm chuyên môn linh hoạt trong việc thực hiện khung phân phối chương trình để đưa các nội dung dạy học theo chủ đề tích hợp, chủ đề giáo dục STEM, các chủ đề dạy học trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường,… các nhóm thống nhất điều chỉnh trình tự các bài dạy cho phù hợp; tùy vào năng lực, mức tiếp thu của từng đối tượng học sinh, Tổ (nhóm) thống nhất việc gia giảm thời lượng cho từng nội dung bài cụ thể … tất cả đều được thể hiện trong biên bản họp nhóm và được Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.
2. Thực hiện chương trình giáo dục tăng cường
a) Xây dựng chương trình giáo dục tăng cường ( Chương trình dạy Tăng cường Tiếng Anh với trung tâm Cleverlearn Diễn Châu )
Các trường căn cứ Kế hoạch 306/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh để xây dựng một số chương trình phù hợp với nguyện vọng học sinh, điều kiện nhà trường
Căn cứ Quyết định  2445/ QĐ- UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh NGhệ An về việc phê duyệt Đề án “ Nâng cao chất  lượng dạy và học ngoại ngữ  trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”
Trường xây dựng Kế hoạch số về việc tổ chức dạy Tăng cường Tiếng Anh năm học 2020-2021 (kế hoạch đính kèm).
Nhà trường triển khai dạy Tiếng Anh theo chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 6;7;8,9. Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT. Đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh. Cụ thể như sau: kiểm tra nói được thực hiện trong các bài kiểm tra thường xuyên; kiểm tra định kỳ 01 tiết gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; kiểm tra học kỳ gồm đủ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.
        Tích cực hưởng ứng phong trào học Tiếng Anh, tạo môi trường cho học sinh học tập thực hành nói Tiếng Anh thông qua các hoạt động: hội diễn văn nghệ hát những bài hát Tiếng Anh, hội chợ sử dụng Tiếng Anh, câu lạc bộ Tiếng Anh, Cuộc thi rung chuông vàng với những câu hỏi sử dụng Tiếng Anh và các sân chơi khác,…
Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện CT GDPT 2019 theo hướng dẫn tại Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh và Công văn số 832/SGDĐT-GDTrH ngày 21/5/2019 của Sở GDĐT; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 13/08/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu.
b) Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở thống nhất sau hội nghị tập huấn chuyên môn của từng môn qua các năm học; căn cứ theo công văn số 882/PGD&ĐT-THCS ngày 17 tháng 09 năm 2019 của PGD&ĐT Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019-2020; Chương trình giáo dục nhà trường được các tổ nhóm chuyên môn của trường xây dựng, thống nhất trong lãnh đạo nhà trường và được Hiệu trưởng ký phê duyệt chương trình giáo dục của nhà trường, làm căn cứ pháp lý chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên thực hiện.
3. Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập
    Bồi dưỡng học sinh giỏi (Kế hoạch đính kèm)
Tiếp tục phát hiện những học sinh có năng khiếu ở các bộ môn Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Công nghệ, Tin học, học sinh giỏi kiến thức tổng hợp… Ngay từ đầu năm học, bộ phân chuyên môn đã xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyển chọn học sinh giỏi, xuất sắc ở các bộ môn để thành lập đội tuyển học sinh dự thi cấp huyện. Dự kiến thực hiện thi học sinh giỏi cấp trường vào tháng 9/2020 để chọn đội tuyển dự thi HSG cấp huyện vào tháng 10/2020.
 Khối 6;7; 8: Tổ chức thi tuyển chọn học sinh giỏi, yêu thích bộ môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin học, Văn, Anh, Sử, Địa từ tháng 01/2021 và có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể vào tháng 10/2020.
Phụ đạo học sinh yếu (Có kế hoạch đính kèm)
 Phân công giáo viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy ở các lớp có nhiều học sinh trung bình- yếu.
Giáo viên bộ môn có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh nhằm kịp thời khắc phục tình trạng học sinh yếu kém, lười học tập; lập danh sách học sinh yếu kém gửi về Phó Hiệu trưởng  ngay sau khi bước vào năm học mới để có kế hoạch thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém kịp thời.
Đối với bộ môn Sinh, Sử, Địa và một số môn còn lại, giáo viên bộ môn phối hợp với Chi đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch truy bài cho học sinh học sinh theo kế hoạch từng học kỳ nhằm phấn đấu hạn chế học sinh trung bình yếu bộ môn. Chú ý chất lượng học sinh khối lớp 9.
Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ; thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập...
 4. Triển khai giáo dục STEM ( Đ/c Na, Minh)
Thực hiện giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện CT GDPT ở những môn học liên quan. Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề giáo dục STEM, tập trung vào mức độ Dạy học các môn khoa học theo phương thức giáo dục STEM”, khuyến khích mỗi môn học thực hiện một năm học tối thiểu 01 chủ đề. Tùy điều kiện môn học, có thể thực hiện ở các mức độ cao hơn như “Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật”. thành lập các câu lạc bộ STEM của học sinh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển phẩm chất và năng lực; tổ chức Hội thi STEM Robot  cấp trường trong năm học 2020-2021.
5. Tổ chức hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ học tập
Trong năm học, dựa trên tình hình thực tế, các tổ chuyên môn tiếp tục xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để lồng ghép vào các hoạt động của tổ nhóm bộ môn dựa trên các nhóm nội dung: Giáo dục và phát triển cá nhân; Quê hương đất nước và hòa bình thế giới; Cuộc sống gia đình; Thế giới nghề nghiệp; Khoa học và nghệ thuật.
Hiệu trưởng nhà trường dựa trên kế hoạch của các tổ bộ môn để có thể tổ chức các hình thức trải nghiệm tham quan, thực địa, tổ chức các trò chơi vận động, hội trại, các hoạt động xã hội, các hoạt động tình nguyện nhằm giáo dục đạo đức đối với học sinh.
Tham dự hội thi, hội diễn văn nghệ cấp trường, Tổ chức các hoạt động khéo tay kĩ thuật, hội thao cấp trường 1 lần/năm (nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh, TDTT. . .). Lồng ghép tích hợp bảo vệ động vật hoang dã vào tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Tổ chức thực hiện dạy học tự chọn môn thể dục theo quy định của ngành trên tinh thầ học sinh tự chọn bộ môn yêu thích để đăng ký (bơi lội, bóng rỗ, cầu lông, Vovinam). Tiếp tục xây dựng Câu lạc bộ  bơi lội do giáo viên dạy TD phụ trách.).
Tuyên truyền và thực hiện chuyên đề về “Biển đảo quê hương”, “Dân ta phải biết sử ta”, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; an toàn giao thông… để giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh
 Xây dựng Đội “Học sinh tình nguyện gìn giữ môi trường”.
Tổ chức cho học sinh được tham quan ngoại khóa tìm hiểu truyền thống lịch sử, cách mạng kết hợp vui chơi giải trí ít nhất 1 lần / học kỳ.
6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
Tích cực hướng dẫn học sinh tham gia tốt cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện theo kế hoạch Phòng giáo dục, ….
Tổ chức tốt các tiết ngọai khóa nhằm giáo dục học sinh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (Thi làm khẩu hiệu, vẽ tranh biếm họa, giáo dục trật tự ATGT) vào đầu tháng 9 và thực hiện lồng ghép một số nội dung: Giáo dục quyền trẻ em. Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục phát động trong học sinh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” qua việc thực hiện phong trào “Ba không” của nhà trường (Không xả rác, không nói tục chửi thề, không sử dụng bạo lực). Tổ chức các hoạt động thi đua về văn nghệ, TDTT dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giáo dục cho học sinh có được những hiểu biết, những tình cảm chân thành đối với con người, với Tổ quốc, với thiên nhiên và với cả chính bản thân mình.
 Tiếp tục thực hiện tiết dạy ngoài nhà trường tại các khu di tích (bộ môn Sinh 6 và Công nghệ 7) giúp học sinh trải nghiệm trong học tập. Kết hợp với hoạt động ngoại khóa để giáo dục cho học sinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong các ngày lễ lớn. Giáo dục, định hướng cho học sinh những kỹ năng trong cuộc sống từ các hội thi “Kể chuyện Bác Hồ”, “Thiếu niên làm theo lời Bác”, “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”...
 Hàng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức Hội thi Rung chuông vàng, Giáo dục cho các em về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp của các anh hùng Liệt sĩ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh….. Tổ chức tốt Đêm hội trăng rằm, hội Xuân hằng năm để tạo thêm sân chơi cho học sinh.
Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Công tác ruyên truyền, Giáo dục đạo đức, lối sống:
Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học; tuyên truyền để học sinh hiểu đúng ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; tổ chức cho học sinh hát Quốc ca trong các lễ chào cờ đầu tuần, trong các hoạt động tập thể; tổ chức tập thể dục giữa giờ và duy trì thực hiện thường xuyên trong năm học. Tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân-thiện-mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định về tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh về thể chất, tinh thần cả trong và ngoài nhà trường. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT, trong đó tập trung thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; linh hoạt trong việc chọn địa điểm, thời gian, bối cảnh thực hiện tư vấn để đạt hiệu quả; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động hội đồng tư vấn học sinh trong công tác tư vấn học đường.
Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, quan tâm chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường.
 Giáo dục pháp luật:
Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai thông qua các môn học và HĐGD.
Đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Phổ biến rộng rãi kết quả đạt được của các cá nhân, đơn vị từ cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai”. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của mọi thành viên trong nhà trường.
8. Tổ chức dạy thêm học thêm
Mục đích:
Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức các môn văn hóa đã được học trong chính khóa. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài các môn học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đại trà các môn văn hóa trong nhà trường.
Giúp giáo viên có thêm thu nhập chính đáng để nâng cao đời sống kinh tế bản thân và gia đình.
Yêu cầu:
Học sinh học thêm phải có đơn đăng ký và có ý kiến đồng ý của cha (mẹ).
Giáo viên dạy thêm phải có đơn đăng ký kèm theo chương trình dạy thêm.
Nội dung dạy thêm không là nội dung thuộc chương trình trong chính khóa.
Đối tượng dạy thêm, học thêm:
Đối tượng dạy thêm: Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Diễn Hoàng năm học 2020 - 2021.
Đối tượng học thêm: Là học sinh đang học từ lớp 6 đến lớp 9 tại trường THCS Diễn Hoàng năm học 2020 - 2021.
Chương trình, thời lượng dạy thêm:
Chương trình dạy thêm:
 Phạm vi kiến thức dạy thêm thuộc chương trình cấp trung học cơ sở.
Chương trình dạy thêm của từng môn: Theo nguyện vọng của học sinh, nhà trường sẽ bố trí dạy thêm các môn học gồm Toán, Lí, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD. Nội dung chương trình thuộc SGK mỗi khối lớp. Chương trình cụ thể của từng khối được xây dựng vào PPCT dạy thêm nhà trường năm học 2020-2021.
Thời lượng dạy thêm, thời gian bố trí học thêm:
 Tổng số buổi dạy thêm cả năm 70 buổi/lớp; Mỗi tuần dạy thêm không quá 3 buổi; Bố trí dạy thêm 28 tuần/năm.
 Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 không vượt quá 35 buổi (  và 2 đợt thi thử vào chiều thứ 7; CN).
9. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Có kế hoạch đính kèm)
Thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm, phù hợp với tình hình nhà trường, chú trọng rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.
Xây dựng các chủ đề về đạo đức và pháp luật lồng ghép vào bộ môn GDCD.
Lồng ghép thực hiện chương trình “Bảo tồn động vật hoang dã” vào Chủ điểm “Mừng Đảng mừng xuân” thực hiện trong tháng 01, tháng 2, chủ điểm “Hè vui, khoẻ và bổ ích” thực hiện trong 3 tháng 6, 7, 8; Tiếp tục lồng ghép nội dung về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào thực hiện ở lớp 9 ở Chủ điểm tháng 04 “Hòa bình và hữu nghị”.
Tăng cường tích hợp nội dung trong chương trình Giáo dục hướng nghiệp vào tiết HĐ GDNGLL các nội dung cụ thể sau: Chủ đề tháng 10: “Chăm ngoan, học giỏi” thực hiện lồng ghép nội dung: “Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS” trong chương trình GDHN lớp 9; Chủ đề tháng 4: “Hòa bình và hữu nghị” thực hiện lồng ghép nội dung: “Tìm hiểu thông tin về hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và thông tin về một số nghề phổ biến ở địa phương”.
10. Hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS (kế hoạch đính kèm)
  10.1 Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông
Thành lập Ban hướng nghiệp để thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh trung học cơ sở.
Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dạy nghề cho học sinh phổ thông gắn với nghề truyền thống của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo thời lượng học tập, rèn luyện và kiểm tra.
Tiếp tục đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp, thực hiện phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở.
 Tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường thông qua chương trình giảng dạy và các hoạt động tham quan ngoại khoá.
Dạy các bài hướng nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 10, 11, 12, 01, 02, 04 và 05 trong chương trình Công nghệ 9.
   10.2. Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS
Việc tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được xem là một vấn đề cấp thiết hiện nay vì nó giúp cho học sinh chọn nghề một cách có cơ sở, giúp học sinh có được nhận thức đúng đắn hơn về nghề nghiệp.
Tổ chức chuyên đề “Định hướng nghề nghiệp” vào tháng 2/2021 và mời chuyên gia tư vấn về báo cáo tình hình tuyển sinh đồng thời tư vấn, định hướng cho HS lớp 9 để có thể giúp cho các em học sinh có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
Phối hợp với các trường có đào tạo trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp để mời giáo viên báo cáo với học sinh thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc bố trí một buổi họp riêng với đối tượng học sinh cuối cấp nhằm giúp các em hiểu hơn về nhu cầu tuyển dụng phù hợp ngành nghề đặc thù của Thành phố và giúp cho phụ huynh và học sinh thấy được lợi ích của công tác tư vấn nghề.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh theo học ở các trường nghề; phân công trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 nắm bắt thông tin từng học sinh qua những kỳ kiểm tra cuối năm, phối hợp với giáo viên bộ môn phân loại trình độ từng học sinh, từ đó định hướng cho các em lựa chọn thi tiếp vào THPT hoặc theo học nghề tại trung tâm GDTX, trường Trung cấp nghề trên địa bàn.
11. Công tác đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và cán bộ quản lý.
Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.
Cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. Quan tâm phát triển, đào tạo đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn về kinh nghiệm quản lí; giỏi về chuyên môn; quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới, giáo viên trẻ.
Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.
Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, động viên đội ngũ tham gia các lớp sau đại học, nghiên cứu sinh, các lớp quản lí, ngoại ngữ, trung cấp chính trị để nâng cao nhận thức, chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập theo thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thông qua các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, rèn kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh thông qua báo cáo viên, các tổ chuyên môn trong nhà trường.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 phù hợp với công việc của từng đối tượng trong nhà trường. Tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực và vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp.
12. Tổ chức cuộc thi STKHKT ( Đ/c H Hải, Lê Trọng, Tú, Ngọc)
Căn cứ vào đăng kí của học sinh, các tổ cử giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài nghiên cứu STKHKT.
Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài STKHKT để lựa chọn đề tài đạt yêu cầu và dự thi cấp huyện. Mỗi tổ CM phải lựa chọn được một sản phẩm dự thi cấp huyện.
Thời gian:
Cuộc thi cấp trường được tổ chức trong tháng 10/2020.
Cuộc thi cấp huyện được tổ chức vào ngày  11/2020
Giáo viên hướng dẫn được học sinh có đề tài tham gia dự thi cấp và đạt giải cấp nào được tính điểm trong quy chế chuyên môn.
13. Nâng cao chất lượng viết SKKN, làm đồ dùng dạy học
Thực hiện Công văn 1735/SGD&ĐT –GDCN&GDTX ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn hoạt động  SKKN
Chỉ tiêu:  Có ít nhất 4- 5 đề tài SK cấp cơ sở
Cho GV đăng kí đề tài SKKN từ đầu năm. Đặc biệt chú ý những đề tài nhằm giải quyết những vấn đề mới của giáo dục, những khó khăn trong quá trình dạy học.
Đối với đồ dùng dạy học: Giao cho hai tổ chuyên môn phân công và chỉ đạo giáo viên làm những đồ dùng thiết thực, mang lại hiệu quả trong quá trình dạy học. Sau khi có ý tưởng, tổ chuyên môn phải lập kê hoạch trình BGH để triển khai làm đồ dùng dạy học dự thi cấp huyện( Nếu có).
14  Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh:
Thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn hướng dẫn  của Phòng GD&ĐT Diễn Châu về triển khai công tác tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông năm học 2020 - 2021. Chú trọng các công tác sau:
          Xây dựng các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp (Giáo viên chủ nhiệm), sinh hoạt dưới cờ (PTĐ).
        Tổ chức dạy tích hợp các nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh trong các môn học chính khóa và hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
         Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, diễn đàn về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn cho học sinh.
        Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
        Tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn trực tiếp qua mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông khác.  
II. GIẢI PHÁP
7.1 Công tác chuyên môn
7.1.1 Đổi mới quản lý dạy học.
a. Mục tiêu:
+ Quản lý việc dạy học của CBGV:
 Quản lý việc phân công công tác của CBGV – NV, quản lý việc xây dựng thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn và giáo viên.
Quản lý việc chuẩn bị giáo án, kế hoạch dạy học ở trên lớp, quản lý giờ lên lớp việc ra vào lớp của CBGV.
Quản lý việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ( Nếu có ).
Quản lý sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn, trong đó chú trọng việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, tránh sinh hoạt nặng về hành chính.
Quản lý việc đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá, việc chấm bài, cập nhật điểm, phê sổ đầu bài, báo giảng…
Quản lý việc xây dựng chất lượng đội ngũ.
+ Quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh:
Quản lý nề nếp, kỹ cương trong học tập của học sinh.; trong đó quan tâm việc học tập ở trường và ở nhà của học sinh.
Quản lý sự tiến bộ và chưa tiến bộ của học sinh.
+ Quản lý cơ sở vật chất – TB dạy học:
Quản lý việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của CBGV.
Quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của nnhaan viên thiết bị - thí nghiệm.
b) Giải pháp thực hiện
     Ngay từ cuối năm học 2019 – 2020 ban giám hiệu nhà trường kết hợp với tổ trưởng chuyên môn họp và dự kiến kế hoạch phân công công tác CBGV – NV cho năm học tới.
Đầu tháng 8 năm 2021 P. hiệu trưởng  chuyên môn trên cơ sở kế hoạch dự kiến, phân công công tác CBGV – NV đúng chuyên ngành đào tạo, đúng năng lực chuyên môn.
Chỉ đạo CBGV các tổ xây dựng chương trình nhà trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường, trình hiệu trưởng bổ sung, xây dựng và hiệu trưởng trình phòng GD&ĐT phê duyệt.
Trong hội nghi CC-VC-LĐ đầu năm học xây dựng quy chế nội bộ, quy chế chuyên môn.
Hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ nhà trường thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học kiểm tra việc thực hiện chương trình nhà trường, thực hiện quy chế chuyên môn của CBGV – NV.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện các hoạt động đúng tiến độ, có hiệu quả.
Sau mỗi tháng, mỗi học kì, nhà trường tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, nội dung và công tác tổ chức.
Thực hiện công khai tất cả các hoạt động của nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện để nhận được sự phối hợp tốt từ phụ huynh học sinh và các ban ngành.
* Đổi mới phương pháp dạy học
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng về phương pháp giáo dục của chương trình GDPT tổng thể: “Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để phát triển.”  Cụ thể là dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập, từ đó giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp, phương tiện và kỹ thuật dạy học để tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập, qua đó phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học. Khuyến khích giáo viên tự làm thiết bị dạy học, tăng cường sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh. Giáo viên cần chú ý việc hướng dẫn học sinh tự học, dạy học phân hoá sát đối tượng, phù hợp với năng lực học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.  Chú ý giúp học sinh đảm bảo kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu trong đổi mới thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tiếp tục triển khai dạy học và kiểm tra  theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các bộ môn.
* Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
Đa dạng hóa các hình thức dạy học.  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường; tăng cường các hoạt động TNST tiếp cận chương trình giáo dục STEM, tổ chức dạy học gắn liền với di sản văn hóa, với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khuyến khích các lớp phối hợp với phụ huynh tổ chức cho học sinh trải nghiệm tham quan các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử văn hóa trong huyện, tỉnh và ngoài địa phương. Chú trọng việc xây dựng và sử dụng thư viện mở, tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc, tổ chức các câu lạc bộ khoa học (như câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ thể dục thể thao trong nhà trường).
     Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học không chỉ áp dụng đối với các chủ đề mà áp dụng đối với các bài học ở các bộ môn.
     Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các môn học liên quan tăng cường sử dụng di sản trên địa bàn tỉnh để dạy học; xây dựng danh mục các bài học liên quan đến di sản và nội dung dạy học gắn với di sản, các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện hiệu quả.
     Khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia Cuộc thi KHKT và các cuộc thi khác gắn liền với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thí nghiệm - thực hành; ngày hội CNTT; ngày hội sử dụng ngoại ngữ;… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của học sinh; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn:  Nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đi sâu và nội dung, chuyên đề cụ thể khai thác tốt năng lực của từng giáo viên để phân công phụ trách và giao việc. Tăng cường sinh hoạt nhóm chuyên môn tập trung vào nghiên cứu bài học. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục, Triển khai hoạt động nghiên cứu bài học, phấn đấu mỗi tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu được 4 tiết trong năm học.  Xây dựng và tổ chức thực hiện ít nhất 2 chủ đề hoặc hoạt động trải nghiệm cho mỗi môn.  Xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ.
Ngay từ cuối năm học 2020 – 2021 ban giám hiệu nhà trường kết hợp với tổ trưởng chuyên môn họp và dự kiến kế hoạch phân công công tác CBGV – NV cho năm học tới.
Đầu tháng 8 năm 2021 P. hiệu trưởng  chuyên môn trên cơ sở kế hoạch dự kiến, phân công công tác CBGV – NV đúng chuyên ngành đào tạo, đúng năng lực chuyên môn.
Chỉ đạo CBGV các tổ xây dựng chương trình nhà trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường, trình hiệu trưởng bổ sung, xây dựng và hiệu trưởng trình phòng GD&ĐT phê duyệt.
Trong hội nghi CC-VC-LĐ đầu năm học xây dựng quy chế nội bộ, quy chế chuyên môn.
Hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ nhà trường thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học kiểm tra việc thực hiện chương trình nhà trường, thực hiện quy chế chuyên môn của CBGV – NV.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện các hoạt động đúng tiến độ, có hiệu quả.
Sau mỗi tháng, mỗi học kì, nhà trường tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, nội dung và công tác tổ chức.
Thực hiện công khai tất cả các hoạt động của nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện để nhận được sự phối hợp tốt từ phụ huynh học sinh và các ban ngành.
7.1.2. Xây dựng chủ đề dạy học, phân phối chương trình
     * Mục tiêu:
Đảm bảo việc rà soát, điều chỉnh PPCT trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, tăng cường phát triển các kĩ năng trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông , xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 17 tuần, học kỳ II: 18 tuần).
Đảm bảo thời gian kết thức học kì I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kì. Việc điều chỉnh PPCT trong năm học 2020-2021 được cụ thể hóa trong chương trình.
Việc ứng dựng CNTT, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học được cụ thể hóa trong phân phối chương trình; Mỗi tổ chuyên môn xây dựng ít nhất 01 chủ đề dạy học  và 02 hoạt động nghiên cứu bài học, cụ thể hóa nội dung và nguồn huy động kinh phí để tổ chức thực hiện.
     * Giải pháp thực hiện:
     Thực hiện giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện CT GDPT ở những môn học liên quan. Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề giáo dục STEM, tập trung vào mức độ “Dạy học các môn khoa học theo phương thức giáo dục STEM”, khuyến khích mỗi môn học thực hiện tối thiểu 01 chủ đề một năm học. Có thể “Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật”.
     Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
Xây dựng các chủ đề dạy học hợp lý, khoa học
Giao cho các tổ, nhóm chuyên môn nghiên cứu, đề xuất xậy dựng PPCT một cách đầy đủ, khoa học và hợp lý với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018  theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2020-2021, trong đó tập trung vào các nội dung:
Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài học theo chủ đề, nhằm tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, báo cáo phòng GD&ĐT.
Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
7.1.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
* Mục tiêu:
Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học
Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thí nghiệm - thực hành; hoạt động trải nghiệm; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ;… trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các nhà trường; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
Tiếp tục vận dụng có hiệu quả việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng mở, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.
Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
* Giải pháp thực hiện
Xây dựng chương trình môn học sát hợp đối tượng học sinh .
Thiết kế bài giảng theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh;
Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc.
Xây dựng ngân hàng  câu hỏi trắc nghiệm khách quan; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ, môn ngữ văn. Nâng cao chất lượng việc kiểm tra, đánh giá cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; tăng cường rèn luyện để thi thực hành đối với các môn KHTN ( Vật lí, Hóa học, Sinh học ) trong kì thi học sinh giỏi tỉnh.
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
Tiếp tục xây dựng “Nguồn học liệu mở” (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, của Sở GD&ĐT, của nhà trường. Động viên giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
7.1.4. Nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn
*Mục tiêu.
Các tổ chuyên môn tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.
Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn  dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các tổ CM. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"
* Giải pháp thực hiện.
     Các tổ trưởng chuyên môn nắm vững các chủ trương của ngành về giáo dục, nội dung, chương trình, sách giáo khoa… triển khai ở tổ của mình.
Trước khi sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ trưởng và nhóm trưởng phải có kế hoạch nội dung rõ ràng, phân công và phối hợp với các thành viên trong tổ chuẩn bị chu đáo các nội dung sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải tập trung về đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dạy chủ đề, thực hành, thí nghiệm, cách thức kiểm tra đánh giá, giải quyết những vấn đề khó, rút kinh nghiệm các giờ dạy thao giảng, thể nghiệm… hạn chế tối đa việc nặng về hành chính. Nội dung được phản ánh trong biên bản sinh hoạt chuyên môn, chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên “Trường học kết nối”.
Các tổ trưởng chuyên môn tham mưu cho BGH thành lập các câu lạc bộ học tập, xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn, dạy học trải nghiệm…
Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
   7.1.5. Tham gia các hội thi chuyên môn
*Mục tiêu.
Các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường các môn văn hóa, hội khỏe phù đổng, thi sáng tạo KHKT, nghiên cứu SKKN, thao giảng GVDG … phải được tổ chức trong năm học theo kế hoạch của chuyên môn.
Từ các cuộc thi cấp trường, lựa chọn các đội tuyển bồi dưỡng tham gia thi cấp tỉnh.
Phấn đấu 100% các cuộc thi cấp huyện, tỉnh nhà trường đều tham gia và đều có giải.
* Giải pháp thực hiện.
Phụ trách chuyên môn căn cứ quy định hiện hành về các cuộc thi và hướng dẫn của phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thi đúng qui chế. Các tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên chú trọng công tác bồi dưỡng đội tuyển, nhà trường tổ chức thi và trao thưởng.
Đối với thi HSG các môn văn hóa, thi KHKT, các tổ xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên bồi dưỡng, hướng dẫn. Giáo viên dạy đội tuyển phải cập nhật được các dạng đề thi trong những năm gần đây để học sinh làm quen về cấu trúc, phương pháp làm bài. Chú trọng công tác bồi dưỡng ngày từ đầy năm học đối với khối 9 và triển khai sớm đối với khối 6, 7,8  Giáo viên đảm nhận công tác bồi dưỡng được giảm tiết dạy từ khí bồi dưỡng đến khi kết thúc kì thi.
     Đối với hoạt động NCKH và hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT, nhà trường triển khai từ tháng 7, tháng 8 năm 2021 và có kế hoạch cụ thể hàng tháng. Giáo viên có ý tưởng, học sinh có năng lực đăng kí, lựa chọn ý tưởng triển khai thông qua hội đồng khoa học của nhà trường.
Đối với viết SKKN nhà trường hướng dẫn và hoàn thiện chấm ở HĐKH cấp trường, chọn những đề tài có chất lượng nộp HĐKH Phòng GD&ĐT thẩm định công nhận. Đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo mỗi tổ xây dựng kế hoạch ít nhất tổ chức 3 hoạt động trong năm học, một số buổi tổ chức tùy theo nội dung được quy đổi sang dạy học tự chọn.
Việc thao giảng GVDG các cấp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ. Các tổ xây dựng kế hoạch để giáo viên đăng ký, tham gia thao giảng GVDG trường theo KH. Tổ CM chịu trách nhiệm bồi dưỡng để GV đạt GVDG trường tham gia thi GVDG các cấp Phát động phong trào viết sáng kiến trong CBGVNV, những đồng chí đã có kinh nghiệm được xếp loại ở cấp huyện trong nhiều năm báo cáo sáng kiến của mình trước tổ. Mỗi giáo viên tự đúc rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi cần đầu tư trí tuệ, thời gian cho việc viết sáng kiến để có kết quả cao. Chấm SKKN cấp trường dự kiến 2/2021.
7.2.3. Công tác quản lý, chỉ đạo
7.2.1.Hiệu trưởng:
Hiệu trưởng, BGH nhà trường tích cực, tự chủ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Chủ động trong công tác tham mưu với các cấp quản lí, trong quan hệ phối hợp, cộng tác để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục.        
 Khẩn trương ổn định trường lớp, đội ngũ, phân công chuyên môn hợp lý trước ngày 1/9/2020.
 Thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá: công khai cam kết và kết quả chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công khai thu chi tài chính.
Tăng cường kiểm tra đột xuất về nề nếp chuyên môn của giáo viên. Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thực hiện tốt công tác tài chính thu, chi trong nhà trường.
Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
Tiếp thu tinh thần chỉ đạo nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý GD, xây dựng kế hoạch của đơn vị để duyệt với Phòng GD&ĐT và chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và giao chỉ tiêu cho các tổ chuyên môn trong nhà trường.
Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua đối với các tập thể, cá nhân trong năm học.
Phân công chuyên môn ưu tiên cho khối 9, khối 6,  chọn và bố trí giáo viên có năng lực để dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.
Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ thông tin báo cáo trong nội bộ nhà trường, giữa trường và Phòng GD&ĐT.
Phát động kịp thời các đợt thi đua với nội dung thiết thực, sơ kết động viên khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào thường xuyên.
Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học gắn liền với thực tiễn, rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học cho học sinh, chú trọng sử dụng thiết bị dạy học, rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng đã quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.
Thực hiện thu các khoản trong nhà trường theo đúng quy định của UBND tỉnh, của sở giáo dục và các văn bản hướng dẫn khác, tuyệt đối không lạm thu, lập dự toán chi tiết trên cơ sở dự toán ngân sách được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch hóa trong nhà trường từ kế hoạch cá nhân đến kế hoạch của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ năm học và điều kiện thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổ chuyên môn; tổ trưởng chuyên môn thẩm định phê duyệt kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong nhà trường.
Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT, kịp thời tìm giải pháp giảm áp lực cho giáo viên.
Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, , thực hiện nghiêm túc các nội dung được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Xây dựng và hoàn thiện các qui chế nội bộ của nhà trường đảm bảo dân chủ và đúng luật. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh.
Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.
Chú trọng hiệu quả, chất lượng thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của CBGV – NV. Đề cao thái độ hơn trình độ. Giảm áp lực hồ sơ, hội họp… đảm bảo nền nếp kỷ cương trong mọi mặt công tác.
      7.2.2. Phó Hiệu trưởng:
     Giúp Hiệu trưởng phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ và phụ trách chuyên môn 
       Phụ trách công tác quản lí hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh, quản lý sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, học bạ, sổ theo dõi các phòng chức năng.
      Quản lý nền nếp dạy học và kỷ luật lao động giáo viên. Xem xét giải quyết cho giáo viên nghỉ có lý do không quá 3 ngày.
        Dạy tuần 4 tiết, nghiêm túc trong sinh hoạt chuyên môn, dự giờ kiểm tra, đánh giá hàng năm đạt 60% tổng số giáo viên hàng năm
        Phụ trách công tác thống kê, dự báo, kiểm kê, kiểm tra cơ sở vật chất.
        Trực tiếp phụ trách, theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chuyên môn.
        Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công giảng dạy cho giáo viên.
        Phụ trách công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và các tổ chuyên môn.
        Phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.
        Phụ trách việc tổ chức dạy thêm học thêm.
       Trực tiếp phụ trách việc phân lớp, biên chế đầu cấp, điều chuyển học sinh chuyển lớp trong nội bộ nhà trường.
   Phụ trách công tác trí dục, đánh giá xếp loại học sinh theo quy định.
        Phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp và các kỳ thi, kiểm tra cấp trường.
        Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
        Phụ trách công tác tự đánh giá trường học, triển khai các kế hoạch chuyên môn.
        Phụ trách việc quản lí dữ liệu CBGV-CNV (PMIS), dữ liệu học sinh(EMIS) tại phòng dữ liệu nhà trường. Phối hợp tốt với các đồng chí trong các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan, các công việc cụ thể được Hiệu trưởng phân công.
        Trực tiếp ban hành các loại văn bản: Kế hoạch chuyên môn, thông báo, hợp đồng, công văn đề nghị khi được Hiệu trưởng phân công ủy quyền.
Trực tiếp ký duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, Kế hoạch giáo viên, hồ sơ giáo án tổ trưởng, sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, học bạ học sinh, sổ theo dõi ĐDDH…, kiểm duyệt các thông báo của tổ trưởng chuyên môn.
Phụ trách việc quản lý các giờ thực hành thí nghiệm theo PPCT, giờ dạy ứng dụng CNTT.
Phụ trách cơ sở vật chất dạy học, thiết bị dạy học, phòng công nghệ thông tin.
Giữ mối liên hệ và phối hợp tốt với các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương, Hội khuyến học…
Phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, hội nhập cho học sinh và cán bộ giáo viên trong nhà trường.
Phụ trách công tác tổ chức tuyên truyền và quản bá hình ảnh của nhà trường.
Phụ trách công tác tốt nghiệp, tuyển sinh.
Trực tiếp quản lí công tác GVCN lớp. Tham  mưu với Hiệu trưởng  phân công GVCN lớp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
          Sinh hoạt hành chính với tổ Văn phòng, sinh hoạt chuyên môn với KHTN, Tổ trưởng tổ khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin.
        7.2.3.Tổ trưởng chuyên môn:  
     Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;
     Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém;
     Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình;
     Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...);
     Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá...).
     Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định);
     Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...);
     Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định
     Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên... Việc này đỏi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công).
     Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục;
      Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục.
Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng).
   V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Công tác quản lý, chỉ đạo
Hiệu trưởng thành lập các Ban chỉ đạo khi tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định.
Xây dựng kế hoạch thực hiện cho các hoạt động giáo dục. (Các kế hoạch đã đính kèm)
Triển khai các kế hoạch hoạt động trong toàn thể CB – GV – NV trong các phiên họp Hội đồng sư phạm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, bộ phận phụ trách tổ chức thực hiện.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện các hoạt động đúng tiến độ, có hiệu quả.
Sau mỗi học kì, nhà trường tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, nội dung và công tác tổ chức.
Thực hiện công khai tất cả các hoạt động của nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện để nhận được sự phối hợp tốt từ phụ huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể xã hội nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.
Phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các bộ phận trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá các hoạt động.
2. Công tác kiểm tra
Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn theo kế hoạch.
Phân công các phó hiệu trưởng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ tiết dạy, các tiết thao giảng, chuyên đề…,  kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài hằng tuần.
Phân công  phó hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn thông qua việc tham dự các buổi sinh hoạt của tổ, kiểm duyệt biên bản họp tổ nhóm hoặc kế hoạch thực hiện công tác hằng tuần.
Kiểm tra trường xuyên việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng phòng học bộ môn trong các tiết thí nghiệm thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học thông qua báo cáo và sổ theo dõi của bộ phận thiết bị.
Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và hướng dẫn  của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện các loại sổ trong nhà trường. Tổ chức kiểm tra  hồ sơ chuyên môn của giáo viên 2 lần/học kỳ, kiểm tra hồ sơ của tổ nhóm chuyên môn ít nhất 1 lần/học kỳ.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
 Phó hiệu trưởng thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời và đúng quy định.
Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của trường THCS Diễn Hoàng. Kế hoạch có thể thay đổi tùy theo yêu cầu công tác và tình hình thực tế của nhà trường./.
E. DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC THÁNG HỌC KỲ, THÁNG, TUẦN
Thời gian Nội dung công tác Phân công thực hiện Điều chỉnh
8/2020 Tham dự các lớp học chính trị hè, chuyên môn, tham gia lớp ANQP, lớp QCDC… BGH + GV, NV  
Ổn định nhân sự, phân công chuyên môn chuẩn bị năm học. BGH + tổ trưởng CM  
Tập huấn chương trình GDPT 2018 BGH + GV,  
Hoàn tất các báo cáo số liệu đầu năm BGH ; NV  
9/2020 Khai giảng năm học mới. Toàn trường  
Thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm trường. BGH + tổ trưởng CM  
Hoàn tất các kế hoạch năm học (trường, tổ, nhóm).
Duyệt kế hoạch giảng dạy cá nhân, tổ.
BGH + tổ trưởng CM  
Bồi dưỡng chọn đội tuyển dự thi HSG cấp huyện khối 9 BGH + tổ trưởng CM + GV bồi dưỡng  
Tham gia họp tổng kết bộ môn.
 
PHT + GV bộ môn  
Hội nghị KH đầu năm BGH, CBGV,NV  
Dự giờ giáo viên BGH + tổ trưởng CM  
Triển khai Hội thi Khoa học kỹ thuật BGH , Tổ CM  
Chuyên đề cấp trường: “Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” BGH + tổ Văn, LHS, VTM  
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch BGH + TTCM + GV, NV  
Hoàn thành dữ liệu PCGD BGH, bộ phận VP
 
 
Kiểm tra hồ sơ cá nhận, tổ chức BGH, TT, TP CM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2020
Lập DS HS dự thi HSG cấp huyện GVBG  
Tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời, phát động phong trào thi đua toàn trường. BGH + TPT + GV + HS toàn trường  
Thi HSG cấp huyện khối 9 HS dự thi  
Tổ chức các hoạt động kỹ niệm ngày 20/10 BGH + TPT + GV + HS toàn trường  
Tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời, phát động phong trào thi đua toàn trường. BGH + TPT + GV + HS toàn trường  
Chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” BGH + tổ Toán, Anh văn, SĐCD + tổ CN -Tin  
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. BGH + tổ trưởng CM  
11/2020 Tiếp tục BDHSG các cấp    
Thi tìm hiểu về HIV/AIDS. BGH KHTN  
Thi Viết thư quốc tế UPU. BGH + KHXH  
Thi Văn nghệ, vẽ tranh, làm thiệp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. BGH + KHXH  
Tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp huyện BGH + GVHD, HS  
Chuyên đề cấp trường: Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học BGH  +  Sử, Địa + Văn + Toán.  
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. BGH + tổ trưởng CM  
12/2020      
Ôn tập, kiểm tra học kì I. BGH + tổ trưởng CM  
Chuyên đề ôn tập dưới sân trường cho khối 9 BGH + tổ Toán + tổ Anh văn  
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. BGH + tổ trưởng CM  
Kiểm tra hồ sơ cá nhận, tổ chức BGH, TT, TP CM  
 
 
 
 
 
 
 
1+2/2021
Sơ kết học kì I. Hoàn tất các báo cáo HKI gửi PGD, BGH +  tổ CM  
Tham qua ngoại khóa cho học sinh BGH + GVCN  + HS 6,7;8;9  
Kiểm tra chéo hồ sơ , thiết bị, hoạt động thực hành thí nghiệm. BGH + học vụ + tổ CM  
Tổ chức hội Xuân 2021. BGH + Chi đoàn  
Chấm SKKN cấp trường BGH + tổ CM  
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. BGH + tổ trưởng CM  
03/2021 Thao giảng chuyên đề cấp trường: Dạy học theo dự án – Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học BGH, tổ CM  
Hoạt động ngày 8/3 và 26/3 BGH, nữ công, Đoàn TN  
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. BGH + tổ trưởng CM  
04/2021 Dạy học theo kế hoạch    
Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học BGH , GV  
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. BGH + tổ trưởng CM  
05/2021 Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp THCS. BGH + GVCN lớp 9  
Thi KSCL kỳ 2 BGH,  GV  
Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh lớp 10. BGH, GVCN khối 9  
Thực hiện đánh giá chuẩn HT, PHT, GV BGH + GV+NV  
Tổng kết năm học 2020-2021. BGH  
06/2021 Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh lớp 10. BGH + GVCN lớp 9  
Ôn thi vào THPT BGH + GV ôn thi  
07/2021 Tuyển sinh lớp 6 BGH  
   Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
          - Phòng GD&ĐT;                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
          - TTCM;
          - Lưu VT, HT.
 
                                                  
 

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3275

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 485296