DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Kế hoạch hoạt động 8/3/2016

Thứ hai - 21/03/2016 06:44
PHÒNG GD&ĐT  DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
 

                   
                    Số: ……/KH-CĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Diễn Hoàng, ngày 02  tháng 03  năm 2016
 
                               
                              KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
                     CHÀO MỪNG 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
                             VÀ 1976 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
 
 Căn cứ Công văn số 1423/ SGD& ĐT- GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2015 – 2016;
 Căn cứ Công văn số 645/ PGD&ĐT- THCS về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2015 – 2016;
Căn cứ nghị quyết hội nghị chi bộ trường THCS diễn Hoàng ngày 2/3/2016;
 Căn cứ nghị quyết hội đồng trường THCS diễn Hoàng ngày 19/8/2015;
Căn cứ nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động  ngày 22/9/2015;
Căn cứ kế hoạch Số 118/KH- HT việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016;
  Căn cứ vào hướng dẫn của Công đoàn ngành Giáo dục huyện Diễn Châu về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016 của Công đoàn trường THCS Diễn Hoàng.
Căn cứ tình hình thực tế đơn vị. Ban Nữ công trường THCS Diễn Hoàng  lập kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nội dung và thời gian cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Ôn lại lịch sử truyền thống – ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng để chị em nữ đoàn viên và người lao động không quên vị trí và vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã hội, trong mọi lĩnh vực.
- Thông qua các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích để công đoàn viên có thêm cơ hội trao đổi học tập những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong chuyên môn.
- Tạo điều kiện để các công đoàn viên nói chung, nữ đoàn viên nói riêng thể hiện tài năng trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, thân thiện cùng tiến bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Hai giỏi” và hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thêi gian: Ngµy 07.03
 Mít tinh: 7h ngµy 07.03
 - Thµnh phÇn: TÊt c¶ CBCNV vµ häc sinh toµn tr­êng.
 Yªu cÇu: + Häc sinh mÆc ®ång phôc,  mçi líp 2 cê tæ quèc.
 - ChuÈn bÞ:     + Nội dung: BCH nữ công
                        + Trang trÝ:  §oµn - §éi, lớp trực  
                        + Liên hoan: Đ/c Đinh Hương, Đ/c Xuân      
 Hoạt động: 14h ngày 07.03: Thi “nữ công gia chánh” giữa bốn nhóm của hai tổ KHTN, KHXH và HC
2.     Néi dung hoạt động:
*Phần lễ:
-         Nghi lÔ: §/c Nguyễn Trọng
-         Khai m¹c: §/c Tó
-         LÞch sö ngµy 08.03: §/c Đinh Thị Mai Hương
-         H×nh ¶nh ng­êi phô n÷ trong thơ văn vµ cuéc sèng: §/c Xu©n
-         Ph¸t biÓu cña BGH
             -   Ph¸t ®éng thi ®ua: §/c Nguyễn Trọng
-         BÕ m¹c
 *Phần hội: Thi “nữ công gia chánh” giữa bốn nhóm của ba tổ KHTN, KHXH
 và HC:
 Tổ KHTN và hành chính chia thành hai nhóm do Đ/c Na tổ trưởng KHTN chỉ đạo.
 Tổ KHXH chia thành hai nhóm do Đ/c Hường tổ trưởng KHXH chỉ đạo.
  Ban giám khảo và thể lệ cuộc thi do chủ tịch công đoàn ra quyết định.
*Tọa đàm : Tại văn phòng
Tổ chức họp mặt, nói chuyện ôn lại truyền thống – ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Liên hoan văn nghệ “Giọng hát hay của nữ đoàn viên công đoàn ”
3.     Dự trù kinh phí
 + Giải nhất một giải: 150.000 đồng
      Nhì  hai giải: 200.000 đồng
      Ba một giải: 100.000 đồng
 + Hoa tươi: 200.000 đồng
 + Chi tiền chè nước cho CBGV dự lễ mít tinh kỷ niệm ngày 8/3
35 người X 30.000đ = 1.050.000d
  Tổng kinh phí: 1.700.000 đồng ( Một triệu bảy trăm ngàn đồng)
 
HT Duyệt                                                                   Thay mặt ban nữ công                                                                                      Trưởng ban
 
                                                                                           
 
              Quế Thanh Hải                                                                      Phan Thị Tú              
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG    
DANH SÁCH CÁN BỘ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ TIỀN NƯỚC  CHO CBGV VÀ ĐẠI BIỂU DỰ LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
 
TT Họ và tên Chức danh Số tiền Ký nhận
1 Quế Thanh Hải HT 30.000  
2 Đồng Viết Tạo PHT 30.000  
3 Trần Thượng Uyễn Giáo viên 30.000  
4 Nguyễn Đức Nam Giáo viên 30.000  
5 Hoàng Thị Lê Na Giáo viên 30.000  
6 Tạ Thị Quế Giáo viên 30.000  
7 Phạm Văn Hường Giáo viên 30.000  
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 30.000  
9 Cao Xuân Lộc Kế toán 30.000  
10 Vũ Thị Bích Giáo viên 30.000  
11 Lê Viết Trọng Giáo viên 30.000  
12 Trần Thị Xuân Giáo viên 30.000  
13 Hoàng Thị Dung Giáo viên 30.000  
14 Lê văn Nam Giáo viên 30.000  
15 Hoàng Thị Ngọc Giáo viên 30.000  
16 Phạm Xuân Thắng Giáo viên 30.000  
17 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 30.000  
18 Trần Thị Quỳnh Giáo viên 30.000  
19 Cao Thị Ái Thoan Giáo viên 30.000  
20 Đinh Thị Mai Hương Giáo viên 30.000  
21 Vũ Đình Kỳ Giáo viên 30.000  
22 Phan Thị Tú Giáo viên 30.000  
23 Đậu Thị Mai Hương Giáo viên 30.000  
24 Nguyễn Văn Dũng CB thư viên 30.000  
25 Vũ Trọng Bằng CBTB 30.000  
26 Vũ Đức Minh Giáo viên 30.000  
27 Nguyễn Hửu Hải Giáo viên 30.000  
28 Nguyễn khắc Quân Giáo viên 30.000  
29 Hoàng Thị Thu Giáo viên 30.000  
30 Trần Thị Hằng Giáo viên 30.000  
31 Nguyễn Đức Trọng Giáo viên 30.000  
32 Nguyễn Thị lan CBYT 30.000  
33 Phạm Thị Tú Giáo viên 30.000  
34 Đặng Thùy Dung Giáo viên 30.000  
35 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 30.000  
  Tổng   1.050.000  
                                                                               Ngày 08    tháng 03  năm 2016
Người lập                                                                         Hiệu trưởng
Phan Thị Tú                                                                               Quế Thanh Hải
           PHÒNG GD&ĐT  DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
 

                   

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Diễn Hoàng, ngày 04  tháng 03  năm 2016
 
 
                                         
   
                        Ch­¬ng tr×nh lÔ mÝt tinh kû niÖm
CHÀO MỪNG 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
VÀ 1976 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
 
1. Thêi gian: Ngµy 07.03.2016
2.Thµnh phÇn: TÊt c¶ CBCNV vµ häc sinh toµn tr­êng.
      Yªu cÇu: + Häc sinh mÆc ®ång phôc,  mçi líp 2 cê tæ quèc, líp trùc                    chuÈn bÞ trang trÝ tr­íc giê mÝt tinh.
3. Néi dung:
Phần lễ: 7h ngày 07.03
    Nghi lÔ: §/c Nguyễn Trọng
Khai m¹c: §/c Tó
LÞch sö ngµy 08.03: §/c Đinh Thị Mai Hương
H×nh ¶nh ng­êi phô n÷ trong thơ văn vµ cuéc sèng: §/c Xu©n
Ph¸t biÓu cña BGH
Ph¸t ®éng thi ®ua: §/c Nguyễn Trọng
BÕ m¹c
   ( V¨n nghÖ xen kẽ)
 Phần hội: 14h ngày 07.03
4. Ph©n c«ng chuÈn bÞ: -  Trang trÝ: Nhê §oµn - §éi, Líp trùc
                               
                                                    Diễn Hoàng, ngày 4 tháng 3 năm 2016
                                                                                 BCH n÷ c«ng
          
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 84

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2240

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 432269